Placeholder image

Dependance De Morskring krijgt facelift

17 januari 2017
De de­pen­dan­ce van ba­sis­school De Mors­kring aan de Storm Buy­singstraat krijgt een fa­ce­lift. Gis­te­ren wer­den acht sta­len fra­mes te­gen de ge­vels ge­zet. Bou­wers ma­ken daar in een la­ter sta­di­um een lui­fel bo­ven. Zo ont­staat er op de eer­ste ver­die­ping ex­tra ruim­te voor werk­plek­ken bui­ten de klas­lo­ka­len. De ko­zij­nen uit de oude ge­vel wor­den her­ge­bruikt in de nieu­we ge­vel en de lui­fel wordt uit­ein­de­lijk met zink be­kleed. (Bron: Leidsch Dagblad, 17 januari 2017)

De Mors­kring heeft een hoofdgebouw aan de Damlaan en een dependance 'om de hoek'. Dat gebouw is verouderd en wordt daarom op­ge­knapt. Leer­lin­gen krij­gen mo­men­teel les in nood­lo­ka­len op het­zelf­de ter­rein. Die nood­lo­ka­len kwa­men eind vo­rig jaar in het nieuws om­dat de buurt last had van het ag­gre­gaat. Het is de be­doe­ling dat de ge­re­no­veer­de de­pen­dan­ce voor de zo­mer klaar is.