Placeholder image

Innovatie & Ontwikkeling

En van de kernwaarden van PROOLeiden is innovatie. We zijn een lerende organisatie, zijn volop in ontwikkeling. Dit blijft niet bij woorden, maar zetten we ook om in daden.
Zoals met de oprichting van de PROO Academie, onze eigen plaats binnen PROOLeiden om te studeren, te inspireren, nieuwe inzichten op te doen, informatie uit te wisselen, expertise te delen en dialoog te voeren.

We innoveren en leren door de realisatie van een Droomschoolen door innovaties op onze scholen te faciliteren.

We werken veel samen met onderwijsorganisaties in de regio. Met vier schoolbesturen, de Pabo en Hogeschool Leiden maken we deel uit van Samen Opleiden 2.0, een initiatief om de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op de scholen te versterken.

Met de Scholengroep Leonardo da Vinci en het Stedelijk Gymnasium Leiden werken we samen in Professionele LeerGemeenschappen (PLG's), met als doel de vak-aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.

Stilstaan is achteruitgang, dus we blijven ontwikkelen!