Placeholder image

Woutertje van Leyden opent in Houtmarktschool . Haanstra naar Er-Risèlèh

30 november 2016
De Haan­stra­school opent een twee­de ves­ti­ging in het pand van Er-Risèlèh aan de Stad­hou­der­slaan. In eer­ste in­stan­tie de­len bei­de scho­len het ge­bouw. Op ter­mijn ver­trekt de is­la­mi­ti­sche ba­sis­school naar een leeg­ko­mend school­ge­bouw in Lei­den Zuid­west. De nieu­we school Wou­ter­tje van Ley­den, de aan­lei­ding van deze schuifope­ra­tie, be­gint na de kerst­va­kan­tie aan de Hout­markt. (Bron: Leidsch Dagblad, 30 november 2016)

Dit is het re­sul­taat van een be­mid­de­lingstra­ject tus­sen de Haan­stra­school, het open­baar on­der­wijs ver­e­nigd in Proo Lei­den en de ge­meen­te Lei­den. Het pro­ces duur­de een half jaar en werd ge­hou­den na­dat Proo Lei­den de Hout­markt­school claim­de voor de Wou­ter­tje van Ley­den. Dit pand was ech­ter al aan de Haan­stra­school be­loofd. De ge­meen­te floot Proo Lei­den te­rug. Die moest de web­si­te uit de lucht ha­len maar werk­te ach­ter de scher­men wel ver­der aan het plan.

Vol­gens on­der­wijs­wet­hou­der Paul Dirk­se zijn er in het ge­bouw van Er-Risèlèh 'best veel lo­ka­len be­schik­baar'. De is­la­mi­ti­sche ba­sis­school heeft vier groe­pen. ,,Er-Risèlèh heeft de wens om zich uiteindelijk in Zuidwest te vestigen", aldus Dirkse. Daar zijn de komende ja­ren twee op­ties: zo­wel het pand van de Sleu­tel­bloem aan de Ken­ne­dy­laan als dat van Dal­ton­school Lei­den aan de Bos­hui­zer­ka­de ko­men vrij. Deze scho­len trek­ken in nieuw­bouw aan het Kil­jan­pad.

Bij de Haan­stra­school aan het Ra­pen­burg zijn ze heel te­vre­den met de uit­komst. ,,We moesten eerst even aan het idee wen­nen, om­dat we op de Hout­markt ge­richt wa­ren'', zegt di­rec­teur Bri­an Groot. ,,Maar ou­ders ko­men bij ons voor klein­scha­lig on­der­wijs in een au­then­tiek pand. Dat vind je al­le­bei aan de Stad­hou­der­slaan.’’ Het pand stamt uit 1922, is een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment en heeft nog di­ver­se oor­spron­ke­lij­ke de­tails. 

De school be­gint in sep­tem­ber 2017 met 3 of 4 groe­pen. ,,We gaan er rus­tig naar toe wer­ken. Een nieu­we school be­gin­nen doe je niet van de ene op de an­de­re dag'', al­dus be­stuurs­voor­zit­ter An­net van Lier. Na het ver­trek van Er-Risèlèh wordt het een vol­le­di­ge, zelf­stan­di­ge school, on­der één be­stuur met de Haanstra. Mo­ge­lijk krijgt de school een ei­gen naam. Groot noemt het 'leuk span­nend' om het pand de eer­ste tijd met de is­la­mi­ti­sche school te de­len. ,,Ein­de­lijk gaan we in Lei­den echt iets doen te­gen de se­gre­ga­tie in het on­der­wijs. Ik heb gis­te­ren nog even met de di­rec­teur ge­beld. Mis­schien kun­nen we fees­ten sa­men gaan vie­ren.’’

De Wou­ter­tje van Ley­den gaat snel­ler van start. Na de kerst­va­kan­tie be­gin­nen aan de Hout­markt drie groe­pen. Op woens­dag 7 de­cem­ber is er ’s mid­dags een open dag en ’s avonds een in­for­ma­tie­bij­een­komst voor ou­ders. ,,Meer dan hon­derd geïn­te­res­seer­de ou­ders heb­ben zich bij ons ge­meld'', al­dus Mar­ton de Pinth, di­rec­teur-be­stuur­der van Proo Lei­den. De school wordt een de­pen­dan­ce van de Wou­ter­tje Pie­ter­se en de Lu­cas van Ley­den.