Placeholder image

Meer gymles op Leidse scholen nodig

06 oktober 2016
Leid­se ba­sis­scho­len moe­ten meer uren gym­les in­roos­te­ren en daar­voor ook vak­be­kwa­me le­ra­ren aanstellen. Ten­min­ste, het stads­be­stuur gaat de scho­len daar­toe aan­zet­ten. (Bron: Leidsch Dagblad, 6 oktober 2016, door: Loman Leefmans)

Dat blijkt uit de ant­woor­den op vra­gen van het VVD-raads­lid Ju­liet­te Gi­lis­sen. Uit lan­de­lij­ke cij­fers blijkt 55 pro­cent van de Leid­se ba­sis­scho­len niet komt aan de ge­wens­te twee uur 'be­we­gings­on­der­wijs' per week. Bo­ven­dien wor­den de gym­les­sen in 65 pro­cent van de ge­val­len, ge­ge­ven door on­be­voeg­de mees­ters en juf­fen. Met die per­cen­ta­ges steekt Lei­den zeer ma­tig af ten op­zich­te van an­de­re mid­del­gro­te ste­den. Het stads­be­stuur wil dat ver­be­te­ren, want gym­les­sen voor­ko­men on­der meer over­ge­wicht. 

Het ge­ven van sport­les­sen is wel­is­waar de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de scho­len, maar bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders vin­den dat álle Leid­se ba­sis­scho­lie­ren drie uur per week be­we­gings­on­der­wijs moe­ten krij­gen, van een do­cent die daar ook voor is op­ge­leid. Dat gaat de ge­meen­te mee­de­len aan de scho­len, al is be­re­kend dat Lei­den dan wel een te­kort aan gym­za­len krijgt. Voor dát pro­bleem komt het stads­be­stuur eind dit jaar met een op­los­sing.