Placeholder image

Werkgevers vierkant achter acties leerkrachten

08 juni 2018
De PO-raad schaar­de zich ach­ter de ac­ties van de school­be­stu­ren. Daar­mee ont­stond een uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­tie: werk­ge­vers fa­ci­li­teer­den ac­ties. (Leidsch Dagblad, 8 juni 2018)
De PO-raad is tien jaar ge­le­den op­ge­richt om school­be­stu­ren een stem te ge­ven in de over­leg­gen met het mi­nis­te­rie. De or­ga­ni­sa­tie spreekt na­mens bij­na alle (ruim dui­zend) school­be­stu­ren. Drie­kwart van de be­stu­ren is klein tot zeer klein. Het an­de­re kwart heeft meer dan tien scho­len, zo­als Ta­lent Pri­mair in de Gooi en Vecht­streek (26 scho­len), Sur­plus in Hol­lands Kroon en Scha­gen (25), Spaar­ne­sant in Haar­lem (20) en de stich­ting Open­baar en Pri­mair Spe­ci­aal on­der­wijs Lei­den (17 scho­len).

De sec­tor­or­ga­ni­sa­tie werk­te aan kwa­li­teits­ver­be­te­ring in het ba­sis­on­der­wijs. Zo kwam er een code goed be­stuur voor school­be­stu­ren en kre­gen (zeer) zwak­ke scho­len hulp. De PO-raad steun­de in 2011 een pe­ti­tie te­gen een voor­ge­no­men be­zui­ni­ging van drie­hon­derd mil­joen euro op het pas­send on­der­wijs.

De PO-raad kreeg vaak de kri­tiek dat deze de oren te veel naar Den Haag liet han­gen. Dat ver­an­der­de toen de raad zich ach­ter de ac­ties van de vak­bon­den schaar­de. Si­mo­ne Wal­visch, oud-le­ra­res bij Col­le­ge Ha­ge­veld in Heem­ste­de, was be­trok­ken bij de op­rich­ting van de PO-raad in 2008 en tot fe­bru­a­ri 2017 vi­ce­voor­zit­ter. Zij vindt dat de ac­ties ge­zorgd heb­ben voor ge­meen­schaps­zin en heb­ben ge­leid tot meer elan en en­thou­si­as­me in het ba­sis­on­der­wijs.