Placeholder image

Leiden geeft talentproject een vervolg

06 juni 2018
De drie­ja­ri­ge sa­men­wer­king van De Leid­se Aan­pak en het Eu­ro­pe­se stu­die­pro­gram­ma Ta­lent Edu­ca­ti­on zit erop. Van­daag ma­ken de twee groots op­ge­zet­te pro­jec­ten voor ta­len­t­ont­wik­ke­lin­gen de re­sul­ta­ten be­kend tij­dens een con­gres op ver­schil­len­de lo­ca­ties in Lei­den. Daar pre­sen­te­ren zij on­der meer nieu­we en voor ie­der­een on­li­ne toe­gan­ke­lij­ke les­me­tho­des voor het her­ken­nen en be­ge­lei­den van slim­me leer­lin­gen. (bron: Leidsch Dagblad, 6 juni 2018, Binnert Jan Glastra)
De Leid­se Aan­pak -een net­werk van vijf­tig part­ners bij in­stan­ties, be­drij­ven en in­stel­lin­gen in de Leid­se re­gio- en Ta­lent Edu­ca­ti­on werk­ten de af­ge­lo­pen drie jaar in vier ste­den sa­men: Lei­den, het Slo­veen­se Lju­bl­ja­na, en in Ts­je­chië Pil­zen en Brno. Het ge­za­men­lij­ke doel was om nieu­we ma­nie­ren te ver­zin­nen om te voor­ko­men dat ge­ta­len­teer­de kin­de­ren niet on­der­pres­te­ren. Tien­tal­len scho­len en leer­krach­ten werk­ten er­aan mee, en leer­lin­gen van peu­ter­leef­tijd tot en met de mid­del­ba­re school. Het leid­de on­der meer tot de ont­wik­ke­ling van een aan­tal gra­tis tool­kits met hand­lei­din­gen, voor­beel­den en les­plan­nen. Van­daag ko­men deze be­schik­baar via . Er zijn er vier, alle ge­richt op een an­der as­pect. het her­ken­nen van ont­wik­ke­lings­voor­sprong bij jon­ge kin­de­ren; het sti­mu­le­ren van met­a­cog­ni­tie­ve vaar­dig­he­den in groep 7/8 van het ba­sis­on­der­wijs; de ont­werp­me­tho­de De­sign Thin­king voor ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs en de me­tho­de Prak­ti­sche Dif­fe­ren­ti­a­tie voor het voort­ge­zet on­der­wijs.

Voor De Leid­se Aan­pak, in 2013 ge­start, is het af­slui­ten­de con­gres de start voor een vol­gen­de fase. Een nieuw con­ve­nant voor de vijf­tig re­gi­o­na­le part­ners, voor de ko­men­de vier jaar, is op­ge­steld. Naar ver­wach­ting wordt het aan het be­gin ban het nieu­we school­jaar ge­te­kend. ,,We wil­len ver­der aan de slag met de in­te­gra­tie hier­van in het re­gu­lie­re on­der­wijs. We ne­men de­sign thin­king op in het al­ge­me­ne cur­ri­cu­lum van vier ba­sis­scho­len, de Ber­nar­dus, Scha­kel, Jo­seph en Pa­cel­li'', al­dus pro­ject­leid­ster Li­ne­ke van Tricht.

Sa­men­le­ving

De Leid­se Aan­pak wil nu on­der meer de fo­cus wat min­der al­leen op hoog­be­gaafd­heid leg­gen, maar ook meer op de ont­wik­ke­ling van an­de­re ta­len­ten. ,, De me­tho­de vraagt om meer dan al­leen cog­ni­tief ta­lent'', al­dus Van Tricht. ,,Ook heel cre­a­tie­ve kin­de­ren, of kin­de­ren die heel han­dig zijn in din­gen ma­ken bij­voor­beeld kun­nen daar hun ei in kwijt. En kin­de­ren le­ren op die ma­nier ook dat zij el­kaar aan­vul­len.''

De ver­an­de­rin­gen in de sa­men­le­ving, een the­ma dat hoofd­spre­ker Fa­rid Ta­bar­ki van Stu­dio Zeit­geist tij­dens het con­gres be­han­delt, zijn de ko­men­de ja­ren ook on­der­werp van stu­die. ,,We gaan van een meer vas­te naar een meer vloei­ba­re sa­men­le­ving. Vas­te struc­tu­ren die we ken­nen wor­den min­der van­zelf­spre­kend', zegt van Tricht. ,,We wil­len gaan kij­ken wat dat be­te­kent voor ta­len­t­ont­wik­ke­ling.''

Nieu­we part­ners voor het net­werk zijn van har­te wel­kom. In aan­mer­king ko­men alle be­drij­ven en in­stel­lin­gen in Lei­den, Lei­der­dorp, Voor­scho­ten, Oegst­geest, Was­se­naar, Zoe­ter­wou­de en Kaag en Braas­sem.