Placeholder image

Vragenvuur voor nieuw college tijdens kinderpersconferentie

31 mei 2018
Het nieuwe college kreeg donderdagochtend het vuur na aan de schenen tijdens de kinderpersconferentie. Groep 7 van de Lucas Van Leyden School nam geen genoegen met eenvoudige antwoorden. (Bron: leiden.tv)

Beleidsakkoord onder de loep

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders had het echt niet makkelijk in de Burgerzaal. De kinderen hadden van tevoren tijdens de les het beleidsakkoord 2018-2022 onder de loep gelegd en er waren nog echt wel wat vragen over de plannen. Over verkeer, sport, speeltuintjes, milieu, armoede, onderwerpen die belangrijk zijn voor alle Leidenaren, groot of klein.

Wethouder Paul Dirkse: "Ik vond dat de kinderen zich uitstekend hadden voorbereid! We hebben echt scherpe vragen gekregen. Mooie vragen over verkeer, pleintjes om te spelen, sport, armoede, kinderen denken ook na over wat we voor ouderen doen… Ze hadden zich echt super voorbereid."

Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid & Mobiliteit,  kreeg het flink voor de kiezen. "Onderwerpen als groen en verkeer en vuilnismannen, dat staat heel dicht bij wat kinderen belangrijk vinden. En dat merk je dan ook meteen."

De baas van Leiden

Leuk hoor, al die wethouders, maar de kids waren toch wel het meest onder de indruk van burgemeester Lenferink. "Hij is toch de leider van Leiden", zegt een meisje. "Je bent bang voor wat hij gaat antwoorden.""Ja, het is een baas, dus je denkt: ik moet luisteren", vult haar buurvrouw aan. De dames denken overigens wel dat de heren en dames politiek hun vragen en opmerkingen serieus nemen: "Ja, ik denk het wel, want er is al een keer iets gebeurd met een andere vraag."

Kijk voor het filmpje op leiden.tv


In het Leidsch Dagblad van 1 juni 2018 (door: Loman Leefmans) stond dit bericht:

Groep 7 weet nu wie de baas is

,,Wat doen jul­lie te­gen lucht­ver­vui­ling?'', vraagt een jon­gen in een paars T-shirt, na­dat hij zijn vin­ger heeft op­ge­sto­ken. Wet­hou­der Mar­ti­ne ant­woordt: ,,meer groen aan­leg­gen en bo­men plan­ten en we gaan al­le­maal lek­ker fiet­sen en wan­de­len.''

Een groep van 21 leer­lin­gen uit groep 7 van de Lu­cas van Ley­den­school nam gis­te­ren het vol­tal­li­ge col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders on­der vuur met vra­gen, een uur lang. Het le­ver­de in ie­der ge­val één op­val­len­de ont­boe­ze­ming op bij de stads­be­stuur­ders. Zo we­ten we nu dat de wip­kip het fa­vo­rie­te speel­toe­stel is van bur­ge­mees­ter Hen­ri. ,,Zo'n hele gro­te'', be­na­drukt hij.

Het is elf uur als de ner­veu­ze ener­gie er­van af­spat bij de 21 ba­sis­scho­lie­ren die op de gro­te ze­tels in de raads­zaal heen en weer wip­pen. De vijf wet­hou­ders drup­pe­len bin­nen en schud­den 21 han­den. Bur­ge­mees­ter Hen­ri voert de span­ning nog ver­der op door te laat te ko­men. Maar als hij bin­nen­treedt, met op­ge­poets­te ambts­ket­ting, krijgt hij ap­plaus. ,,Wie is ei­gen­lijk de baas van Lei­den?'', zo vraagt hij aan de klas, om daar­op zelf het ant­woord te ge­ven. ,,De mén­sen zijn de baas.''

De leer­lin­gen ver­tel­len dat ze de af­ge­lo­pen da­gen in the­ma­groep­jes vra­gen heb­ben be­dacht voor de spe­ci­a­le ge­le­gen­heid. Ar­moe­de, speel­plaats­jes, af­val en kin­der­za­ken zijn fa­vo­riet. En het valt op dat de wet­hou­ders Fleur, Paul, Mar­leen, Yvon­ne en Mar­ti­ne hun da­ge­lijks jar­gon met speels ge­mak we­ten te ver­ta­len naar het woord­ge­bruik van het jeugd­jour­naal. ,,Wat we gaan doen aan het ver­keer?'', her­haalt wet­hou­der Mar­ti­ne een vraag uit de zaal. ,,Daar­voor gaan we het mo­bi­li­teits­plan her­ij­ken. Daar be­doel ik mee: we gaan de fiets heel be­lang­rijk ma­ken.''

Slechts één keer, heel kort, ko­men de be­stuur­ders in de ver­le­gen­heid. Als het gaat om de elek­tri­sche bus­jes die goe­de­ren gaan ver­voe­ren in de bin­nen­stad, vraagt een van de leer­lin­gen bru­taal: ,,wie gaat dat be­ta­len?'' De aan­we­zi­ge vol­was­se­nen gnif­fe­len en op­nieuw wet­hou­der Mar­ti­ne heeft het ant­woord: ,,wij al­le­maal een beet­je.''