Placeholder image

Minder geld voor achterstand

13 mei 2018
Lei­den krijgt 'zes á ze­ven ton' min­der van het Rijk voor het aan­pak­ken van plaat­se­lij­ke on­der­wijs­ach­ter­stan­den. Dat is het ge­volg van een lan­de­lij­ke her­ver­de­ling van de be­schik­ba­re mil­joe­nen. On­der­wijs­wet­hou­der Paul Dirk­se (D66) is des­on­danks op­ge­lucht. ,,Want we we­ten al twee jaar dat we min­der gaan krij­gen, maar aan­van­ke­lijk leek het erop dat Lei­den één mil­joen min­der zou krij­gen. Zo­veel wordt het dus niet.'' (Bron: Leidsch Dagblad, 12 mei 2018, Loman Leefman)

Lei­den kreeg elk jaar een be­drag van 3,2 mil­joen euro om ach­ter­stan­den in het on­der­wijs bij kin­de­ren tot 12 jaar weg te wer­ken. Van dat geld wer­den on­der meer bij­spij­ker­pro­gram­ma's op­ge­zet, vroeg- en voor­school­se edu­ca­tie ge­ge­ven en de be­trok­ken­heid van ou­ders ver­groot. En dat al­les met als doel om taal­ach­ter­stan­den te voor­ko­men of in te lo­pen. ,,Het geld is al­tijd goed be­steed'', al­dus Dirk­se.

Het lan­de­lij­ke over­heids­bud­get voor taal­ach­ter­stand bij voor­al mi­gran­ten­kin­de­ren, ging tot nu toe gro­ten­deels naar de vier gro­te ste­den. Nu is er wat meer spe­ci­fiek ge­ke­ken naar ste­den waar on­der­wijs­ach­ter­stan­den groot zijn. Dat le­ver­de een her­ver­de­ling op. Rot­ter­dam en Den Haag krij­gen er wat bij, Utrecht moet meer dan vijf mil­joen in­le­ve­ren. De mees­te ste­den ont­van­gen meer geld, maar Lei­den, Den Bosch en Eind­ho­ven gaan erop ach­ter­uit.

Niet blij

Lei­den zakt van 3,2 mil­joen naar cir­ca 2,6 mil­joen. ,,Daar zijn we niet heel blij mee'', zegt Dirk­se. Het nieu­we be­drag komt neer op 2850 euro per 'ri­si­co­kind.' Of Lei­den die­zes ton - het exac­te be­drag is nog niet vast­ge­steld - zelf gaat bij­leg­gen, is nog on­dui­de­lijk. ,,Dat is iets wat nu in de for­ma­tie­on­der­han­de­lin­gen op ta­fel ligt.''

Wel­ke on­der­wer­pen ver­der nog op ta­fel lig­gen en hoe het gaat tus­sen de on­der­han­de­laars van D66, GroenLinks en PvdA, daar­over wil Dirk­se nog niets kwijt. Hij ver­wacht wel vóór het ein­de van de maand een nieuw col­le­ge­ak­koord is ge­schre­ven en kort daar­na een nieu­we wet­hou­der­ploeg aan­treedt.