Placeholder image

Het Gebouw wil oplossing

23 maart 2018
Het Ge­bouw in Lei­den-Noord moet kie­zen wat de be­lang­rijk­ste doel­groep is: kin­de­ren of buurt­be­wo­ners. Er moet een coör­di­na­tor ko­men die uit­zoekt wel­ke kant het buurt­ge­bouw op moet en wel­ke par­tij­en de ruim­tes mo­gen ge­brui­ken. Voor­dat de ge­meen­te de rol van be­heer­der op zich neemt, wil­len de ge­brui­kers bo­ven­dien dat de pro­ble­men met de kli­maat­be­heer­sing zijn op­ge­lost. (Bron: Leidsch Dagblad, 23 maart 2018, Janneke Dijke)

Dat schrij­ven de ge­brui­kers van Het Ge­bouw in een brand­brief aan wet­hou­der Paul Dirk­se (D66), die ze heb­ben door­ge­stuurd naar de ge­meen­te­raad. De aan­lei­ding is dat de ge­meen­te het be­heer van Het Ge­bouw per 1 april wil over­ne­men van wel­zijns­or­ga­ni­sa­tie Li­ber­tas. De ge­brui­kers, waar­on­der scho­len, kin­der­op­vang, jon­ge­ren­werk, het Cen­trum voor Jeugd en Ge­zin en Li­ber­tas, staan daar op zich wel ach­ter. Ze wil­len het mo­ment aan­grij­pen om een op­los­sing te vin­den voor de pro­ble­men. 

De ge­brui­kers vin­den het ten eer­ste zor­ge­lijk dat de bre­de school veel min­der bui­ten­school­se ac­ti­vi­tei­ten voor kin­de­ren op touw kan zet­ten dan voor­heen, toen de scho­len nog in apar­te pan­den za­ten. De drie ba­sis­scho­len De Vier­sprong, De Sin­gel en De Spring­plank doen on­der school­tijd van al­les sa­men, zo­als ge­za­men­lij­ke Ko­nings­spe­len en top- en scha­kel­klas­sen. ,,Op in­hou­de­lijk ge­bied zijn we echt bij el­kaar ge­ko­men'', zegt Guil­ler­mo Hol­man, di­rec­teur van de Vier­sprong. Maar aan de edu­ca­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten bui­ten school­tijd is gro­ten­deels een eind ge­ko­men sinds de scho­len in een ge­za­men­lij­ke ge­bouw zit­ten. Di­ver­se sub­si­die­re­ge­lin­gen zijn ge­stopt. ,,Er is nog judo, er is nog sport. Maar niet meer zo struc­tu­reel als het was.'' De scho­len wil­len een coör­di­na­tor die kan uit­zoe­ken wel­ke sub­si­dies er nog wel zijn, en die de ac­ti­vi­tei­ten op po­ten kan zet­ten.

Pro­bleem is ook dat on­dui­de­lijk is wat de be­lang­rijk­ste doel­groep is van Het Ge­bouw. Daar­door ont­staan er con­flic­ten bij het ge­bruik van de ge­za­men­lij­ke ruim­tes. Hol­man is voor­zit­ter van het ma­na­ge­ment­team in Het Ge­bouw. Vol­gens hem wil­len alle par­tij­en die fo­cus. ,,Ga je sjoe­len met ou­de­ren, of wil je kin­de­ren be­rei­ken? Is die aula er nou voor the­a­ter voor kin­de­ren, of voor schuld­hulp­ver­le­ning aan ou­ders?'' Maar ook als je voor meer­de­re doel­groe­pen kiest, kan het be­ter. ,,Er is meer af­ba­ke­ning no­dig. De cen­tra­le ruim­tes kun­nen ook ver­huurd wor­den. Als je dat ren­da­bel wilt ma­ken, is het niet ver­e­nig­baar met bij­voor­beeld de wen­sen van de scho­len.''

Een der­de pro­bleem is dat er ont­werp­fou­ten zit­ten in het pand. ,,De tem­pe­ra­tuur in de lo­ka­len is niet goed. Er zijn zon­ne­scher­men no­dig, en dat duurt en dat duurt maar. Ook zijn een kan­toor en een gym­zaal aan el­kaar ge­kop­peld qua tem­pe­ra­tuur, ter­wijl dat niet han­dig is. Voor­dat het be­heer op 1 april wordt over­ge­dra­gen, wil­len wij dat de punt­jes op de i ge­zet zijn. Dit is het mo­ment dat wij stel­ling kun­nen ne­men.''

Van wet­hou­der Dirk­se heb­ben de ge­brui­kers van Het Ge­bouw nog niet de dui­de­lijk­heid ge­kre­gen die ze wil­len. Daar­om ves­ti­gen ze hun hoop op de nieu­we ge­meen­te­raad. ,,Wij wil­len dat dit op de co­a­li­tie­ta­fel te­recht komt.''