Placeholder image

Nieuwbouw voor scholen Broekplein

05 februari 2018
Nieuw­bouw blijkt de bes­te op­tie te zijn voor de drie ba­sis­scho­len aan het Broek­plein in Lei­den. Re­no­va­tie is even duur, blijkt uit on­der­zoek door een bouw­kun­dig bu­reau. De school­be­stu­ren gaan daar­om een aan­vraag voor nieuw­bouw in­die­nen bij de ge­meen­te. (Bron: Leidsch Dagblad, 5 februari 2018, Janneke Dijke)

Het gaat om de Zijl­wijk­school (pro­tes­tants-chris­te­lijk), de Twee­mas­ter (rooms-ka­tho­liek) en de Meer­paal (open­baar). De stich­ting Con­fes­si­o­neel On­der­wijs Lei­den (Scol) en de stich­ting Open­baar Pri­mair en Spe­ci­aal On­der­wijs Lei­den (Proo Lei­den) wer­ken in dit pro­ject sa­men, om­dat de scho­len één com­plex vor­men. ,,Het komt voort uit kos­ten­over­we­gin­gen'', al­dus Jac­que­li­ne Walstra, woord­voer­ster van de Scol-scho­len. ,,Als blijkt dat re­no­va­tie even hoog uit­valt als nieuw­bouw, dan is nieuw­bouw ver­stan­di­ger.'' Bij nieuw­bouw kun­nen de ge­bou­wen vol­le­dig ont­wor­pen wor­den naar de hui­di­ge on­der­wijs­in­zich­ten. Bij re­no­va­tie be­paalt de hui­di­ge in­de­ling voor een groot deel hoe het er uit­ein­de­lijk uit gaat zien.

De drie school­ge­bou­wen in de Me­ren­wijk zijn oud en ver­sle­ten. De ge­meen­te Lei­den vindt al een paar jaar dat de kwa­li­teit van de ge­bou­wen niet meer van deze tijd is, en dat er iets moet ge­beu­ren. Daar­om staan ze op een ge­meen­te­lij­ke lijst met scho­len die re­no­va­tie of nieuw­bouw no­dig heb­ben. In 2015 be­sloot de ge­meen­te dat re­no­va­tie de juis­te op­los­sing is, maar de scho­len den­ken daar nu an­ders over. ,,We gaan een aan­vraag voor nieuw­bouw doen, dus het duurt nog wel een paar jaar voor er iets ge­beurt'', zegt Walstra. Waar de scho­len tij­dens de bouw moe­ten bi­vak­ke­ren en hoe de nieuw­bouw er­uit komt te zien, is al­le­maal nog niet dui­de­lijk.

Nieuw­bouw zou een lo­gi­sche aan­lei­ding kun­nen zijn voor het rui­len van school­ge­bou­wen. De Zijl­wijk­school (ont­staan uit een fu­sie tus­sen de Zijl­wijk­school en Het Kom­pas) heeft de bo­ven­bouw aan het Broek­plein zit­ten, en de on­der­bouw aan het Scha­duw­pad. Bij de Twee­mas­ter is het pre­cies an­ders­om. Bij de fu­sie twee jaar ge­le­den zei de di­rec­tie van de Zijl­wijk­school dat dit in de toe­komst mis­schien zou kun­nen, maar dat het op dat mo­ment nog pre­ma­tuur was.