Placeholder image

Hockeyveld bij de Lorentzschool

20 januari 2018
Maak van het school­plein van de Lo­rentz­school een kunst­gras­veld. Dan kun­nen de kin­de­ren daar over­dag op spe­len en 's avonds en in het week­ein­de heeft hoc­key­club Room­burg er een nieuw speel­veld bij. Die op­los­sing voor twee pro­ble­men draagt het CDA aan, in de aan­loop naar de ver­kie­zin­gen. (Bron: Leidsch Dagblad, 20 januari 2018, Loman Leefmans)

Di­rect naast de Lo­rentz­school bij de Van Vol­len­ho­ven­ka­de zou­den ap­par­te­men­ten­com­plexen ko­men. Daar wa­ren de school, ou­ders en buurt­be­wo­ners fel op te­gen. Door dat plan werd eer­der deze week plot­se­ling een streep ge­zet, mede van­we­ge het ont­bre­ken van draag­vlak bij be­trok­ke­nen.

Even ver­der­op ligt het com­plex van de po­pu­lai­re hoc­key­club Room­burg. Die be­schikt over drie kunst­gras­vel­den en barst uit zijn voe­gen. Een of meer ex­tra vel­den aan­leg­gen in het na­bij ge­le­gen park, stuit­te weer op ver­zet van buurt­be­wo­ners. Daar­om kwam de ge­meen­te met het idee om de club in zijn ge­heel naar sport­park De Vliet aan de Voor­scho­ter­weg te ver­hui­zen. Dat ziet de hoc­key­club weer niet zit­ten, om­dat het een ster­ke band heeft met de Pro­fes­so­ren­wijk en daar wil blij­ven zit­ten.

Het CDA heeft nu een nog niet eer­der ge­op­per­de tus­sen­op­los­sing be­dacht. Een 'eu­re­ka-ge­voel', mel­den de chris­ten­de­mo­cra­ten in de aan­kon­di­ging. Want er ont­staat ook ruim­te voor een gym­zaal en voor ou­de­ren­wo­nin­gen. 'We wil­len met ie­der­een in ge­sprek over het plan.'