Placeholder image

Klachtenregeling

Registratie:
Het behoort tot de taak van de contactpersonen en de vertrouwenspersonen meldingen en klachten te registreren en jaarlijks een geanonimiseerde rapportage te overleggen aan het bestuur. 
Daarnaast zal door de school een centraal systeem van incidentenregistratie worden bijgehouden dat inzicht kan verschaffen in de mate en ernst van problemen als bijvoorbeeld agressie. 
Op basis van deze gegevens kan de school gerichter maatregelen nemen en beleid maken.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs:
De inspectie van het onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. 
Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld zoals grove pesterijen. 
Ook kan men de vertrouwensinspecteur bellen voor: extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. 

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 
Telefoon: 0900 - 111 31 11.

Belangrijke adressen: 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs, 
onderdeel van de stichting Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Bevoegd gezag:
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
2316 HA Leiden
Telefoon: (071) 524 76 70
Email: mail@prooleiden.nl 
Website: www.prooleiden.nl

Vertrouwenspersonen:
GGD Hollands Midden, secretariaat PZJ
Telefoon: (088) 308 33 42
Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Lees meer over het klachtrecht