Placeholder image

Internationale uitwisseling op de basisschool

24 maart 2017
Op mid­del­ba­re scho­len is een in­ter­na­ti­o­na­le uit­wis­se­ling niets bij­zon­ders, maar ba­sis­scho­len doen het bij­na nooit. De Leid­se ba­sis­school De Duk­dalf wel: zes leer­lin­gen ver­trek­ken zon­dag naar Span­je. (Bron:Leidsch Dagblad, 24 maart 2017, Janneke Dijke)

Di­rec­teur Henk Fren­ken weet dat di­ver­se an­de­re ba­sis­scho­len in Lei­den geďn­te­res­seerd toe­kij­ken. Leer­krach­ten van het open­baar ba­sis­on­der­wijs in Lei­den rei­zen re­gel­ma­tig naar Fin­land, en leer­krach­ten van de Tel­ders­school gaan bin­nen­kort naar Ne­w­cast­le. Maar met leer­lin­gen naar het bui­ten­land is nieuw.

De Duk­dalf vindt dat zo’n reis bij de vor­ming van kin­de­ren hoort. ,,On­der­wijs stopt niet bij de school­deur'', vindt Fren­ken. ,,Het past goed bij het aan­le­ren van bur­ger­schap: la­ten zien dat de kin­de­ren on­der­deel uit­ma­ken van een gro­ter ge­heel. Als je­na­plan­school gaan we er van­uit dat, als je din­gen in de prak­tijk kunt er­va­ren, het be­ter be­klijft.’’

De we­reld waar­in kin­de­ren op­groei­en wordt steeds gro­ter. ,,Het is be­lang­rijk dat kin­de­ren er­va­ren hoe het er­aan toe­gaat in an­de­re lan­den. Ze moe­ten be­grip le­ren op­bren­gen voor el­kaars stand­pun­ten. Dat is in de hui­di­ge tijd van ver­an­de­ring en be­drei­ging erg be­lang­rijk.’’ 

De Duk­dalf ont­vangt sub­si­die van EP Nuf­fic, een or­ga­ni­sa­tie die in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring in het on­der­wijs wil be­vor­de­ren. Ou­ders hoe­ven niet te be­ta­len voor de reis. Zon­dag ver­trek­ken zes leer­lin­gen uit groep 7 en 8 naar een plaats­je in de buurt van To­le­do, sa­men met twee leer­krach­ten en de di­rec­teur. Vrij­dag­avond ko­men ze weer te­rug. In Span­je ont­moe­ten ze leer­lin­gen uit Span­je, Po­len, Ita­lië en Por­tu­gal. Vol­gend school­jaar rei­zen alle scho­len naar Ita­lië. In 2018 ko­men ze naar de school in de Leid­se Me­ren­wijk.

De leer­lin­gen die naar Span­je gaan le­ren van al­les, zegt Fren­ken. ,,Ze moe­ten di­ver­se pre­sen­ta­ties hou­den in het En­gels.’’ Maar ook de ach­ter­blij­vers le­ren veel. ,,We mai­len met de an­de­re scho­len en de zes kin­de­ren de­len bij te­rug­komst hun er­va­rin­gen