Placeholder image

Buurtfeest in de Merenwijk

18 maart 2017
Leid­se stu­den­ten en ba­sis­school­leer­lin­gen heb­ben een buurt­feest voor in­wo­ners van de Me­ren­wijk ge­or­ga­ni­seerd. Ze ho­pen daar­mee de Slaagh­wijk ge­zel­li­ger en vei­li­ger te ma­ken. (Bron:Leidsch Dagblad, 18 maart 2017)
Het feest is vrij­dag­mid­dag (24 maart) in buurt­cen­trum Op Ei­gen Wie­ken. Sa­men met stu­den­ten van SSR zet­ten kin­de­ren uit groep 8 van Bre­de­school Me­ren­wijk het feest op po­ten. Ze wil­len buurt­be­wo­ners met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den en leef­tij­den met el­kaar in con­tact bren­gen. Tij­dens het feest kun­nen spel­le­tjes wor­den ge­speeld en er is een dis­co-hoek­je. Ook zijn er hap­jes en drank­jes. Het feest is van 15.00 tot 16.30 uur.