Placeholder image

’Cool om in een boek te staan’

01 maart 2017
Zestig basisschoolleerlingen schrijven en illustreren een boek over onderwijs. Boek­pre­sen­ta­ties door héél het land, in­ter­views, een uit­rei­king aan de na­ti­o­na­le kin­der­om­buds­vrouw Mar­g­ri­te Kal­ver­boer: ze wa­nen zich net ster­ren. ,,Het is gek om een écht boek, waar­in jouw ver­ha­len, jouw te­ke­nin­gen en jouw naam staan, te koop te zien lig­gen in een boek­win­kel bij jou om de hoek'', vindt de Voor­scho­ten­se Fen­na (9). ,,Maar ook wel heel cool.’’ (Bron: Leidsch Dagblad, 1 maart 2017, Robert Toret)

De leer­ling van groep 6 van de Em­maus is één van de zes­tig 'mee­ma­kers' - van wie ne­gen uit Lei­den, drie uit Ha­zers­wou­de-Rijn­dijk en twee uit Voor­scho­ten - aan Het KLEINTJE School­al­fa­bet. Een boek dat is ge­schre­ven en geïl­lu­streerd door ba­sis­school­leer­lin­gen van tus­sen de 9 en 13 jaar uit heel Ne­der­land, die daar­in ver­tel­len over hun er­va­rin­gen op school op al­ler­lei ge­bie­den. Over het on­der­wijs zelf, maar ook over vriend­jes en vrien­din­ne­tjes, juf­fen en mees­ters, over­blij­ven, ke­ten, huis­werk en the­ma's als pes­ten en dys­lexie. Ook 23 BN'ers, on­der wie Paul de Leeuw, dj Mar­tin Gar­rix, at­le­te Dap­hne Schip­pers en schrij­vers Paul van Loon en To­s­ca Men­ten, le­ve­ren een bij­dra­ge. Zij be­ant­woor­den vra­gen van de kin­de­ren over hun school­tijd.

De Ha­zers­woud­se Shan­non (11), die in groep 7 van OBS de Ste­ij­aert zit, maak­te de tot­stand­ko­ming van het bij­zon­de­re boek van­af het pril­le be­gin mee. ,,Mijn va­der (Ri­chard van der Lee van De Al­fa­bet­boe­ken, RT) is de uit­ge­ver. Hij schrijft zelf ook, voor­al ma­na­ge­ment­boe­ken, maar die zijn nog­al saai. Mijn oud­ste zus vroeg of ze ook een keer mocht mee­schrij­ven aan een boek en dat mocht. Zo is het idee voor dit boek ont­staan. Bij elke let­ter van het al­fa­bet heb­ben we een the­ma be­dacht. De A van Al­fa­bet, de B van Bui­ten­spe­len, de C van Com­pu­ter.’’

Ook mid­del­ste doch­ter Estel­le (13), die in­mid­dels naar het Groe­ne Hart Ly­ce­um in Alp­hen gaat, werk­te aan het boek mee. ,,Ik heb de om­slag­te­ke­ning ge­maakt. Daar ben ik wel heel trots op. En ik heb nog meer te­ke­nin­gen ge­maakt en ver­haal­tjes ge­schre­ven bij de the­ma's al­fa­bet, vrien­den, kamp en lol trap­pen. Ik ver­tel bij­voor­beeld over een jon­gen uit mijn klas die eens de klok voor­uit had ge­zet om de juf te la­ten ge­lo­ven dat het al twaalf uur was.’’

Yas­mi­ne (12), die op OBS De Ste­vens­hof zat en nu naar het Ste­de­lijk Gym­na­si­um gaat, werd - net als de mees­te jon­gens en meis­jes - op school be­na­derd. ,,Door de juf, vlak voor de zo­mer­va­kan­tie. Ik heb drie ver­ha­len ge­schre­ven en tij­dens onze va­kan­tie in Ame­ri­ka ook nog te­ke­nin­gen ge­maakt voor bij ver­ha­len van an­de­re kin­de­ren. Voor­al het te­ke­nen vond ik leuk. Voor deze te­ke­ning, over huis­werk, heb ik mijn broer­tje met zijn han­den in zijn haar te­gen de muur ge­zet. Zo kon ik mooi zijn hou­ding na­te­ke­nen.’’

Bij de M van Mid­del­baar ver­telt ze over het 'dub­be­le ge­voel' bij het af­scheid van de ba­sis­school. ,,Ener­zijds had ik zin in een nieuw avon­tuur en was ik klaar met de ba­sis­school. An­der­zijds vond ik het span­nend. Op De Ste­vens­hof was al­les ver­trouwd. Nu be­gon je weer on­der­aan en daar­door voel­de ik me klein. In het be­gin let­ter­lijk, in een ge­bouw met drie ver­die­pin­gen.’’

Het staat Rosa, groep 8-leer­ling van de Ste­ij­aert, al­le­maal nog te wach­ten. ,,Het is echt een mooi boek ge­wor­den. Voor kin­de­ren is het heel her­ken­baar en voor hun ou­ders erg in­te­res­sant, om­dat ze kun­nen ont­dek­ken hoe kin­de­ren over school den­ken. De mees­te kin­de­ren ver­tel­len hun ou­ders niet al­les, ten min­ste, ik niet. Maar er staan ook ont­roe­ren­de ver­ha­len in. Van kin­de­ren die ge­pest wor­den en een meis­je van wie de va­der zelf­moord heeft ge­pleegd. Of een te­ke­ning van een jon­gen die door ziek­te niet naar school kan. Ik heb soms geen zin in school en loop wel eens te kla­gen, maar als je dan zijn ver­driet ziet, be­sef je pas hoe ge­luk­kig je mag zijn dat je ie­de­re dag ge­woon naar school kunt.’’