Placeholder image

Leidse Montessorischool test de nieuwe Cito-toets alvast

24 februari 2017
Van­af vol­gend jaar kun­nen ba­sis­scho­len kie­zen wel­ke Cito-eind­toets ze af­ne­men bij leer­lin­gen van groep 8. Of ze kie­zen voor de schrif­te­lij­ke toets, die dan niet meer op twee maar op één ni­veau ver­krijg­baar is, of ze ge­brui­ken een di­gi­ta­le toets die zich aan­past aan het ni­veau van het kind. Op Mon­tes­so­ri­school Apol­lo in Lei­den-Zuid­west tes­ten ze deze laat­ste va­ri­ant, en zijn ze en­thou­si­ast. (Bron: Leidsch Dagblad, 24 februari 2017, Janneke Dijke)
Mees­ter Wou­ter Ou­we­hand legt zijn leer­lin­gen uit hoe het werkt. ,,Maak je de op­ga­ven steeds goed, dan wor­den ze steeds iets moei­lij­ker. Geef je ver­keer­de ant­woor­den, dan krijg je wat mak­ke­lij­ke­re vra­gen.’’ De leer­lin­gen van de Leid­se mon­tes­so­ri­school zijn proef­ko­nij­nen. ,,De ma­kers van de toets wil­len we­ten of het werkt. Wie wil er be­gin­nen?’’ Dat wil­len ze al­le­maal wel. Er is plek voor drie van de zes groep 8-leer­lin­gen uit deze ge­meng­de groep 6, 7 en 8. De di­gi­ta­le toets hoeft niet door alle leerlingen tegelijk gemaakt te worden.

Pres­ta­tie­druk
Vol­gens di­rec­teur An­toi­net­te Pol­der­vaart meet een toets die zich aan­past veel be­ter het ni­veau van het kind. ,,Deze toets past bij je, en je doet hem op het mo­ment dat je er­aan toe bent. Het kind voelt zich pret­tig bij zo’n toets, en komt lek­ker in z’n com­fort zone.’’ Ze vindt dat je met be­hulp van deze toets echt een ein­de maakt aan de pres­ta­tie­druk die er van ouds­her op de Cito-eind­toets ligt. Het mi­nis­te­rie van on­der­wijs heeft die druk willen verminderen door de eindtoets voor groep 8 uit te stel­len tot na het ad­vies voor het voort­ge­zet on­der­wijs. Maar het kan nog be­ter, vindt Pol­der­vaart. ,,Nog steeds hoor je over scho­len waar kin­de­ren drui­ven­sui­ker eten en knuf­fels mee naar school ne­men als ze de eind­toets ma­ken. Maar toet­sen is niet iets be­wij­zen. Het is ge­woon een me­ting.’’ Ou­we­hand te­gen zijn leer­lin­gen: ,,Deze toets meet wat jij in je mars hebt. Dat heeft niets te maken met of je een 9 of 10 haalt."

De mon­tes­so­ri­school aan het St­rausspad test­te de 'adap­tie­ve toets' twee jaar ge­le­den ook al. Deze week kwam er ie­mand van het Col­le­ge voor Toet­sen en Exa­mens van het mi­nis­te­rie op de school langs om te ho­ren wat de er­va­rin­gen zijn. De pa­pie­ren eind­toets blijft vermoedelijk tot 2019 of 2020 bestaan, maar nog maar op een niveau. Dit jaar kunnen scholen nog een apar­te ver­sie voor­leg­gen aan leer­lin­gen bij wie een vmbo ba­sis- of ka­der­ni­veau ver­wacht wordt. Die mo­ge­lijk­heid be­staat vol­gend jaar niet meer.

Pol­der­vaart denkt dat de adap­tie­ve toet­sen voor alle leer­lin­gen goed zijn, maar vindt ze voor­al ook goed bij haar ei­gen school pas­sen. ,,Als mon­tes­so­ri­school wil­len wij leer­lin­gen be­ge­lei­den om vaar­dig, aar­dig en waar­dig te zijn. Wij ge­lo­ven in de ont­wik­ke­lings­kracht van een kind. Daar past di­gi­taal toet­sen op je ei­gen mo­ment en op je ei­gen ni­veau bij.’’