Placeholder image

Lar­dee weg bij Lo­rentz­school

23 februari 2017
Henk Lar­dee ver­trekt als di­rec­teur van de Lo­rentz­school, de groot­ste ba­sis­school in Lei­den. (Bron: Leidsch Dagblad, 23 februari 2017)
Lar­dee was er vijf jaar di­rec­teur. Hij be­gint een ei­gen bu­reau, waar­mee hij in­no­va­tie­ve con­cep­ten wil ont­wik­ke­len voor het on­der­wijs en het be­drijfs­le­ven. Hij was eer­der di­rec­teur van De Vier­sprong in Lei­den-Noord en van de Tel­ders in Zuid­west.