Placeholder image

Nieuwe BSO in Basisschool De Morskring

15 februari 2017
Won­der­land Kin­der­op­vang opent een nieu­we bui­ten­school­se op­vang in Lei­den. In ba­sis­school De Mors­kring zit de zes­de bso van deze or­ga­ni­sa­tie. (Bron: Leidsch Dagblad, 14 februari 2017)
De bui­ten­school­se op­vang wordt woensdag­mid­dag 15 februari of­fi­ci­eel ge­o­pend. Er is on­der meer een voor­stel­ling van een goo­che­laar.
In de prak­tijk spe­len er al eni­ge tijd kin­de­ren na school­tijd, voor­na­me­lijk leer­lin­gen van ba­sis­school De Mors­kring. Ook leer­lin­gen van an­de­re scho­len zijn wel­kom. Wonderland heeft in Leiden kinderopvang in de wijken de Mors en de Stevenshof.