Placeholder image

PROOLeiden ook in Polen in de media door project Erasmus+

16 januari 2017
Op 22 november 2016 vond in de Scholengemeenschap Heilige Koningin Jadwiga (Hedwig) in Klimonótw een plechtige bijeenkomst plaats van de gasten uit verschillende onderwijsinstellingen uit Portugal, Spanje, Italië en Nederland, in het kader van een samenwerkingsprogramma Erasmus+. Het motto van het project is: You are not alone! – Je bent niet alleen! Het doel is wederzijdse cultuur leren kennen, tolerantie aanvaarden, maatschappelijke en interculturele competenties ontwikkelen, communicatie in de Engelse taal verbeteren en de ICT-technologie benutten. Henk Frenken, directeur van OBS De Dukdalf, was met de Nederlandse delegatie aanwezig bij deze bijeenkomst.
Hieronder vindt u zowel de Poolse tekst als de Nederlandse vertaling (door: Maria Machaj, docente Pools en Nederlands). 


Erasmus +

22 listopada 2016 roku w Zespole Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Klimontowie obyło się uroczyste powitanie gości z placówek oświatowych z Portugali, Hiszpanii, Włoch i Holandii współpracujących w ramach programu Erasmus +. Projekt nosi tytuł You are not alone! – Nie jesteś sam!, a jego celem jest poznawanie kultur innych krajów europejskich, uczenie się tolerancji, zdobywanie kompetencji społecznych i międzykulturowych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uroczystość poprowadziła Elżbieta Kocierz Dyrektor Zespołu Szkół wraz z Urszulą Kowalską – nauczycielką języka angielskiego, koordynującą program z ramienia Zespołu Szkół w Klimontowie. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz projektu i życzył owocnej współpracy wszystkim uczestnikom.      

Podczas akademii dzieci i młodzież z Klimontowa zaprezentowały zebranym gościom tradycyjne polskie tańce oraz stroje, przedstawiły też legendę o smoku wawelskim. Oprócz naszej kultury obecne były też motywy związane z krajami partnerskimi, uczniowie podziękowali delegacjom między innymi za włoską pizze, portugalskich piłkarzy, holenderskie tulipany i hiszpańskie flamenco.

Spotkanie jest początkiem współpracy, ponieważ projekt realizowany będzie przez dwa lata. Wizyta dwuosobowych delegacji zagranicznych potrwa do 25 listopada. Będzie to czas na wzajemne poznanie i wymianę doświadczeń. Na tę okazję przygotowana została sala konferencyjna wyposażona w tablice interaktywną oraz sprzęt multimedialny, który służył będzie szkole zarówno w czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. Nie bez powodu pierwsze spotkanie odbyło się w Klimontowie – to właśnie placówka z naszej Gminy jest podmiotem wiodącym w projekcie. Kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec marca 2017 roku w Hiszpanii.       

Wszystkim, którzy przyczynili się do nawiązania współpracy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  

Małgorzata Grochot


Erasmus +

Op 22 november 2016 vond in de Scholengemeenschap Heilige Koningin Jadwiga (Hedwig) in Klimonótw een plechtige bijeenkomst plaats van de gasten uit verschillende onderwijsinstellingen uit Portugal, Spanje, Italië en Nederland, in het kader van een samenwerkingsprogramma Erasmus+. Het motto van het project is: You are not alone! – Je bent niet alleen! Het doel is wederzijdse cultuur leren kennen, tolerantie aanvaarden, maatschappelijke en interculturele competenties ontwikkelen, communicatie in de Engelse taal verbeteren en de ICT-technologie benutten.

De plechtigheid was onder leiding van Elzbieta Kocierz – directrice van de Scholengemeenschap, samen met Urszula Kowalska – lerares Engels, die het programma namens de school coördineert. De burgemeester van de Gemeente Proszowice, Grzegorz Cichy, heeft alle deelnemers bedankt voor hun betrokkenheid bij het project en hen verdere vruchtbare samenwerking toegewenst.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst hebben kinderen en jongeren uit Klimontów Poolse volksdansen en  klederdracht en de legende van de draak van Wawel gepresenteerd. Behalve onze cultuur waren er ook motieven aanwezig die te maken hebben met de partnerlanden. De leerlingen bedankten de delegaties o.a. voor de Italiaanse pizza, Portugese voetballers, Nederlandse tulpen en Spaanse Flamenco.

Deze ontmoeting was het startpunt voor een langere samenwerking, want dit project zal twee jaar lang lopen. De visite van de buitenlandse delegaties, bestaande telkens uit twee personen, zal tot 25 november duren. Deze tijd zal benut worden voor nadere kennismaking en uitwisseling van ervaringen. Voor deze gelegenheid is een conferentiezaal klaargemaakt met een interactief bord en multimedia-apparatuur. Deze apparatuur zal de school gebruiken gedurende het project en daarna. Het is geen toeval dat de eerste ontmoeting juist in Klimontów heeft plaatsgevonden  Deze vestiging van onze gemeente heeft de leidende rol in dit project. De volgende ontmoeting is eind maart 2017 in Spanje.

Iedereen die aan deze samenwerking deelneemt, willen wij bij deze hartelijk feliciteren en verder succes wensen!
 
Magorzata Grochot