Placeholder image

Woutertje van Leyden loopt al ’lekker vol’

10 januari 2017
De nieu­we ba­sis­school Wou­ter­tje van Ley­den heeft zoveel aanmeldingen, dat de groepen na de zomervakantie zo ged als vol zitten. ,,Het is geen groot­spraak'', zegt lo­ca­tie­lei­der Mireil­le Ro­ze­boom. ,,We moe­ten voor de ko­men­de ja­ren een dui­de­lij­ke pro­ce­du­re gaan be­pa­len voor wie we toe­la­ten en wie niet.’’ (Leidsch Dagblad, 10 januari 2017, Janneke Dijke)

Gis­te­ren ging de school aan de Hout­markt voor het eerst open. Op een mis­tig, don­ker school­plein knip­pen 32 kin­de­ren kort na acht uur een lint door, al­le­maal met een ei­gen schaar­tje. Daar­na ver­de­len ze zich over twee klas­sen: een voor groep 1, bij juf Sa­bi­ne, en een voor groep 2/3, bij juf Eve­lijn. De ou­ders mo­gen nog even mee naar bin­nen, maar daar­na be­gint de les.

Ja­ren­lang dacht nie­mand dat Lei­den, na ba­sis­school De Ar­ca­de in Room­burg, ooit nog een nieu­we school zou krij­gen. De ver­schil­len­de school­be­stu­ren spra­ken met de ge­meen­te af dat er on­danks het gro­te aan­tal nieuw­bouw­hui­zen in Lei­den-Noord geen nieu­we ba­sis­school no­dig was. Er was im­mers vol­doen­de plek op de drie scho­len in de Kooi. Maar de wacht­lijs­ten voor de open­ba­re ba­sis­scho­len Lu­cas van Ley­den en Wou­ter­tje Pie­ter­se wer­den steeds lan­ger. Zo lang, dat de over­koe­pe­len­de stich­ting PROO uit­ein­de­lijk toch met plan­nen voor een nieu­we school kwam. Dit stuit­te op weer­stand bij de ge­meen­te en bij de ka­tho­lie­ke en pro­tes­tants-chris­te­lij­ke scho­len in de Kooi. Na een me­di­a­ti­on­tra­ject met de ge­meen­te kon PROO als­nog be­gin­nen aan de Hout­markt.

Voor de mees­te kin­de­ren is de eer­ste school­dag niet zo span­nend. Ze gaan wel­is­waar voor het eerst naar een voor hen nieuw school­ge­bouw, maar dat doen ze sa­men met al­ler­lei klas­ge­noot­jes van hun vo­ri­ge school. Zo­als Pip­pa en haar broer­tje Ol­lie. ,,Ze za­ten eerst op de Lu­cas van Ley­den aan de Ur­su­las­teeg'', zegt hun moe­der, Lon­ne­ke Wet­ze­laer. ,,Wij wo­nen in de Zee­hel­den­buurt, dus dit is wat dich­ter­bij.’’ Be­lang­rijk vindt ze voor­al het nieu­we on­der­wijs­sys­teem van pro­ject­ma­tig wer­ken, dat haar erg aan­spreekt.

Ook Li­via zat eerst op de Lu­cas van Ley­den. Haar va­der Coen En­sing is blij met de school vlak­bij hun huis in Lei­den-Noord. ,,Dit is een stuk prak­ti­scher met ha­len en bren­gen. Het on­der­wijs­kun­dig ver­haal, heel erg van­uit het kind, is mooi. Maar dat is over­al wel, vind ik.’’ Het­zelf­de geldt voor Pleun, de doch­ter van Mar­leen Da­men. ,,Mijn doch­ter zat op de Mors­kring, maar we zijn ver­huisd naar deze buurt. Ik vind het zelf be­lang­rijk dat je als kind in je ei­gen buurt op school zit. Straks kan ze zelf fiet­sen.’’ Haar ou­de­re kin­de­ren blij­ven wel op de Mors­kring zit­ten.

Vol

Naast alle over­stap­pers zijn er twee kin­de­ren die in de kerst­va­kan­tie vier jaar wer­den. Zij gaan voor het eerst naar school aan de Hout­markt. Zul­ke kin­de­ren zul­len er de ko­men­de maan­den en ja­ren veel meer ko­men, ver­telt Ro­ze­boom. ,,Tot 1 no­vem­ber vol­gend jaar lo­pen we lek­ker vol, en daar­na ze­ker.’’ Elk jaar komt er een groep één bij, tot de school acht groe­pen telt. ,,Gro­ter wordt het hier niet.’’ Ou­ders waar­de­ren dat. ,,Het is hier lek­ker klein, en dat blijft het'', zegt Mieke Doornbos, moeder van Emilie. ,,Dat de school net be­gint vind ik su­per­leuk. Dan kun je als ou­der nog een beet­je bij­dra­gen aan de ont­wik­ke­ling.’’