Placeholder image

Budget scholen Zuidwest rond. Zeven ton extra voor nieuwbouw Teldersschool en Daltonschool Leiden

28 december 2016
De nieuw­bouw voor de ba­sis­scho­len Tel­ders en Dal­ton­school Lei­den kan door­gaan. De ge­meen­te past de ont­bre­ken­de 7 ton bij. Het bud­get komt daar­mee op 5,1 mil­joen euro. (Bron: Leidsch Dagblad, 28 december 2016, Janneke Dijke)
De ge­meen­te stel­de in 2014 al 4,4 mil­joen euro be­schik­baar voor een nieuw school­ge­bouw tus­sen Kil­jan­pad en Hof­laan. Op die plek staat nu nog het leeg­staan­de pand van De Mar­c­ke, een voor­ma­li­ge school voor spe­ci­aal on­der­wijs. In 2015 werd de nieuw­bouw aan­be­steed. Dit mis­luk­te om­dat er geen en­ke­le aan­ne­mer was die voor het be­schik­ba­re be­drag wil­de bou­wen.

De pro­tes­tant­se en ka­tho­lie­ke scho­len­koe­pel SCOL, waar Dal­ton­school Lei­den on­der valt, greep die ge­le­gen­heid aan om het bouw­plan aan te pas­sen. In het eer­ste ont­werp deel­den de twee ba­sis­scho­len be­paal­de ruim­tes, zo­als de gym­zaal voor kleu­ters en een aula. 

Het school­be­stuur van Dal­ton­school Lei­den wil dat bij na­der in­zien niet. ,,Wij heb­ben groei­am­bi­ties'', zegt Ka­rin van Oort, be­stuurs­voor­zit­ter van SCOL. ,,Als je al­ler­lei ruim­tes deelt, heb je geen ei­gen ge­zicht.’’ 

Die aan­pas­sing zou in het oude ont­werp ten kos­te gaan van twee klas­lo­ka­len. ,,Dat kon niet, want we wil­len een vol­waar­di­ge school met acht lo­ka­len'', al­dus Van Oort. Daar­om ging een ar­chi­tect op­nieuw aan de slag. Deze aan­pas­sing maakt het ge­bouw ook duur­der. In het ge­bouw krij­gen bei­de scho­len acht lo­ka­len en ei­gen voor­zie­nin­gen.

Ver­hui­zing
Wan­neer de bouw be­gint, is nog niet be­kend. De scho­len re­ken­den aan­van­ke­lijk op ver­hui­zing aan het be­gin van het ko­men­de school­jaar, maar dat is niet haal­baar. In to­taal ver­hui­zen drie ba­sis­scho­len naar de nieuw­bouw: de open­ba­re Tel­ders­school, de pro­tes­tants-chris­te­lij­ke Dal­ton­school Lei­den aan de Bos­hui­zer­ka­de én de Sleu­tel­bloem aan de Ken­ne­dy­laan, die op dat mo­ment op­gaat in de Dal­ton­school.

Aan de ver­hui­zin­gen zit een schuifope­ra­tie vast. De Tel­ders­school maakt plaats voor nieuw­bouw voor het Le­o­nar­do Col­le­ge, zo­dat die school met een gro­te sport­af­de­ling naast de Vijf Mei­hal en de sport­vel­den zit. De ver­hui­zing van Dal­ton­school en Sleu­tel­bloem had aan­van­ke­lijk min­der haast, maar ook daar komt druk op. In een van deze twee vrij­ko­men­de pan­den komt de is­la­mi­ti­sche ba­sis­school Er-Risčlčh, die plaats maakt aan de Stad­hou­der­slaan als daar de Haanstra groeit.