Placeholder image

Nieuwe school ontlokt ferme taal

09 december 2016
Links Lei­den spreekt er schan­de van. De aan­ge­kon­dig­de ope­ning van de nieu­we ba­sis­school Wou­ter­tje van Ley­den, zet het be­staan­de plan op de hel­ling om 'zwar­te en wit­te' kin­de­ren be­ter te ver­men­gen. Of, zo­als SP-raads­lid Ries van Wal­ra­ven het om­schrijft: ,,Het is toch al heel moei­lijk se­gre­ga­tie te­gen te gaan. De nieu­we school moet er niet ko­men.’’ (Bron: Leidsch Dagblad, 9 december 2016, Loman Leefmans)

Mid­del­punt van de dis­cus­sie zijn drie ba­sis­scho­len uit Lei­den-Noord die sinds en­ke­le ja­ren sa­men on­der één dak zit­ten, in Het Ge­bouw bij de Su­ri­na­me­straat. Door el­ders in Lei­den-Noord geen ba­sis­scho­len toe te staan, hoop­te de ge­meen­te dat ook au­toch­to­ne ou­ders in de wijk hun kin­de­ren op een van de over­we­gend 'zwar­te' scho­len zou­den doen. Dan kon in Het Ge­bouw een mix ont­staan die in­te­gra­tie be­vor­dert.

Snel over
De po­pu­lai­re en over­we­gend 'wit­te' scho­len Wou­ter­tje Pie­ter­se (Leid­se Hout) en Lu­cas van Ley­den (twee­maal bin­nen­stad) gaan ech­ter een ge­za­men­lij­ke de­pen­dan­ce ope­nen aan de Hout­markt, vlak bij Noord. Waar­door de kans be­staat dat ou­ders uit bij­voor­beeld de wijk Nieuw Ley­den hun kin­de­ren daar aan­mel­den, in plaats van bij Het Ge­bouw. Vol­gens school­be­stuur­der Kees Dek­ker is het dan in Lei­den-Noord snel over met de in­te­gra­tie-ge­dach­te, zo voor­spel­de hij eer­der deze week in deze krant.

Een sub­stan­ti­eel deel van de lo­ka­le raads­frac­ties is het hart­gron­dig met die op­vat­ting eens. ,,GroenLinks vindt het star­ten van Wou­ter­tje van Ley­den in­der­daad geen goed nieuws'', meldt raads­lid Yvon­ne van Delft. ,,Scholen moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. Dáár moet je dus al le­ren met ver­schil­len­de men­sen sa­men te le­ven en te wer­ken.’’

Zwak­ste
Ook SP, CDA, Par­tij voor de Die­ren en PvdA zit­ten op de­zelf­de lijn als Van Delft en Dekker. Maar laatstgenoemde partij vindt toch dat Wou­ter­tje van Ley­den er moet ko­men. ,,An­ders wordt het ou­der­tje pes­ten'', meent PvdA'er Mar­tijn Ot­ten. ,,Ik ken na­me­lijk ou­ders uit Nieuw Ley­den die hun kin­de­ren in de bui­ten­wij­ken op school doen of zelfs in Oegst­geest. Het gaat daar­om in deze dis­cus­sie ook over de kwa­li­teit van de zwak­ste scho­len. Als die gron­dig ver­be­tert, dan doen ook wit­te, hoog op­ge­lei­de ou­ders er hun kin­de­ren op school.’’

Op­mer­ke­lijk in deze kwes­tie is rol van D66. Dat is niet al­leen ver­re­weg de groot­ste frac­tie in Lei­den, maar het wa­ren wet­hou­ders van die par­tij die in­der­tijd het plan voor Het Ge­bouw om­arm­den. Ter­wijl het nu ook een D66-wet­hou­der is - Paul Dirk­se - die de komst van Wou­ter­tje van Ley­den aan­kon­digt. ,,D66 vindt in­te­gra­tie be­lang­rijk, maar D66 is ook voor vrij­heid van on­der­wijs'', zo ver­woordt raads­lid An­ne­mie­ke Strij­ers het hui­di­ge di­lem­ma. Ze ziet wel een uit­weg. ,,Kin­de­ren uit Noord hóé­ven daar niet ook naar school toe. In Het Ge­bouw zit­ten meer in­stan­ties dan al­leen scho­len, zo­als een bi­bli­o­theek en Li­ber­tas. Daar­door wordt het toch een ont­moe­tings­plek voor de héle wijk.’’

De VVD is de eni­ge par­tij aan wie het lo­ka­le school­ge­kra­keel, be­wust, ge­heel voor­bij gaat. ,,Scho­len zijn een on­der­wijs­mid­del, geen in­te­gra­tie­mid­del'', zo laat Maar­ten Dirk­se we­ten. ,,De VVD is dan ook te­gen een ge­dwon­gen mix van leer­lin­gen door de over­heid. Voor de VVD staat, net als voor de wet­hou­der, de keu­ze­vrij­heid van de ou­ders voor­op.’’