Placeholder image

Nieuwe school niet goed voor Noord

06 december 2016
De komst van de nieu­we Leid­se ba­sis­school Wou­ter­tje van Ley­den zorgt er­voor dat de in­te­gra­tie spaak loopt en leeg­stand dreigt, in het ba­sis­on­der­wijs in Lei­den-Noord. Dat voor­spelt Kees Dek­ker, di­rec­teur-be­stuur­der van de chris­te­lij­ke scho­len­koe­pel PCSL. ,,Hier zijn we al­les be­hal­ve ge­luk­kig mee.’’ (Bron: Leidsch Dagblad, 6 december 2016, Loman Leefmans)

Dek­ker wijst naar Het Ge­bouw aan het Aru­ba­pad in Lei­den-Noord. Daar kwa­men drie jaar ge­le­den drie ba­sis­scho­len on­der één dak te zit­ten: Vier­sprong, Sin­gel en Spring­plank. Dat was han­dig, want het trio kan er gym­za­len en an­de­re fa­ci­li­tei­ten de­len. En het ge­volg was ook, doel­be­wust op­ge­zet, dat de gro­ten­deels 'zwar­te' scho­len een meer 'ge­me­leer­de leer­lin­gen­po­pu­la­tie' kre­gen, zo­als Dek­ker het om­schrijft. Om die reden is ook de vestiging niet toegestaan van een basisschool in het nieuwe wijkje Groenoord-Noord, nabij Nieuw Ley­den. Want dat zou de ge­dach­te ach­ter Het Ge­bouw dwars­bo­men.

In­mid­dels is er ech­ter in Lei­den een ba­sis­school­car­rou­sel op gang ge­ko­men. Een van de oor­za­ken is het plan van de scho­len Wou­ter­tje Pie­ter­se (Hout­kwar­tier) en Lu­cas van Ley­den (bin­nen­stad) om sa­men een de­pen­dan­ce te ope­nen. Het gaat hier om open­ba­re 'wit­te' scho­len, zo­als dat in het on­der­wijs­jar­gon wordt ge­noemd.

Vlucht
Wou­ter­tje van Ley­den is de naam van de nieu­we school aan de Hout­markt. Dek­ker ver­wacht dat be­wo­ners uit Nieuw Ley­den en an­de­re de­len van Lei­den-Noord hun kin­de­ren daar op school gaan doen. Waar­door een 'wit­te vlucht' ont­staat en waar­door de scho­len in Het Ge­bouw steeds 'zwar­ter' kleu­ren. ,,Dan moet je een streep zet­ten door de in­te­gra­tie-ge­dach­te.’’

Vrij­heid
On­der­wijs­wet­hou­der Paul Dirk­se (D66) gaat in zijn re­ac­tie voor­bij aan de zwart-wit­dis­cus­sie en stipt voor­al de keu­ze­vrij­heid aan. ,,Ik vind het be­lang­rijk dat alle kin­de­ren in Lei­den kwa­li­ta­tief goed on­der­wijs krij­gen, on­ge­acht de lo­ca­tie van de school. We ver­wach­ten dat de uit­brei­ding van Wou­ter­tje Pie­ter­se en Lu­cas van Ley­den geen sub­stan­tiële in­vloed zal heb­ben op leer­lingstro­men. Ou­ders heb­ben im­mers keu­ze­vrij­heid van on­der­wijs en kie­zen voor een school die bij hun kind en bij hen past.’’