Placeholder image

Zes kanjers van de stad. Leidse Jeugdlintjes

19 november 2016
Tij≠dens de jaar≠lijk≠se uit≠rei≠king van de Leid≠se Jeugd≠lint≠jes in het Kin≠der≠rech≠ten≠huis aan de Hoog≠land≠se Kerk≠gracht wer≠den gis≠te≠ren zes jon≠ge≠ren in het zon≠ne≠tje ge≠zet. (Bron: Leidsch Dagblad, 19 november 2016)

Het was voor de zes≠de keer dat kin≠de≠ren, die zich al op jon≠ge leef≠tijd in≠zet≠ten voor de maat≠schap≠pij, met zoín lint≠je wer≠den geŽerd. Wet≠hou≠der Roos van Gel≠de≠ren reik≠te de on≠der≠schei≠ding uit. De toe≠ken≠ning van de jeugd≠lint≠jes ge≠beurt jaar≠lijks op de Dag voor de Rech≠ten van het Kind.

De win≠naars, door Van Gel≠de≠ren aan≠ge≠duid als 'kan≠jers van de stad', zijn Anna Pen≠nings, Bren≠da Ra≠vens≠ber≠gen, My≠ron van den Boog≠ers, Eve≠lien Es≠sing, Vera van der Geest en ZoŽ Vink. 

Anna Pen≠nings zet zich in als 'peer tu≠tor' op het Da Vin≠ci Col≠le≠ge Ka≠gerstraat, waar zij een on≠der≠bouw≠leer≠ling in haar vrije tijd hielp met wis≠kun≠de. My≠ron van den Boog≠erd geeft twee keer per week keeperstraining aan de F en de E van vv Leiden, Brenda Ravensbergen werkt al en paar jaar als vrij≠wil≠li≠ger in Speel≠tuin Zui≠der≠kwar≠tier, waar ze schoon≠maakt, ac≠ti≠vi≠tei≠ten or≠ga≠ni≠seert en in het win≠kel≠tje helpt. Eve≠lien Es≠sing, Vera van der Geest en ZoŽ Vink van de Apol≠lo≠school heb≠ben af≠ge≠lo≠pen jaar een in≠za≠me≠lings≠ac≠tie op touw ge≠zet voor Leid≠se vluch≠te≠lin≠gen.

De af≠ge≠lo≠pen vijf jaar zijn in to≠taal 43 kin≠de≠ren van zes tot en met ze≠ven≠tien jaar on≠der≠schei≠den met het Leid≠se Jeugd≠lint≠je. Daar≠naast heb≠ben drie groe≠pen jon≠ge≠ren het lint≠je ont≠van≠gen.