Placeholder image

Stroomproblemen bij basisschool De Morskring

18 november 2016
Ba­sis­school De Mors­kring heeft de af­ge­lo­pen week te kam­pen ge­had met stroom­uit­val. Het ag­gre­gaat van de nood­lo­ka­len aan de Storm Buy­singstraat deed het re­gel­ma­tig niet. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 november 2016, Janneke Dijke)

Door de elek­tri­ci­teits­pro­ble­men heb­ben leer­lin­gen uit de bo­ven­bouw een och­tend geen les kun­nen krij­gen. Niet al­leen de ver­war­ming en het licht heb­ben stroom no­dig, ook de di­gi­ta­le school­bor­den kun­nen niet zon­der. Ou­ders plaat­sten woens­dag een boos be­richt op twit­ter over de ge­brek­ki­ge voor­zie­nin­gen.

Sinds gis­te­ren is het pro­bleem op­ge­lost, meldt di­rec­teur Mar­ton de Pinth van Proo Lei­den, de stich­ting voor open­baar on­der­wijs waar De Mors­kring on­der valt. De fil­ters van het ag­gre­gaat ble­ken ver­vuild. Zo­dra de pro­ce­du­res voor aan­leg van stroom bij Li­an­der zijn door­lo­pen, wor­den de nood­lo­ka­len op het ge­wo­ne stroom­net aan­ge­slo­ten en kan het ag­gre­gaat weg. 

Re­no­va­tie

De Mors­kring zit in de de­pen­dan­ce aan de Storm Buy­singstraat in nood­lo­ka­len om­dat het school­ge­bouw ge­re­no­veerd wordt. De school wil­de met de in­ge­bruik­na­me van de lo­ka­len niet op de nor­ma­le stroom­voor­zie­ning wach­ten, om­dat dan ook de re­no­va­tie uit­ge­steld zou moe­ten wor­den. 

Buurt­be­wo­ners had­den aan­van­ke­lijk last van het ge­brom dat het ag­gre­gaat ver­oor­zaak­te, maar dat is nu over, meldt Daan Stok­kel. ,,Ik ruik nu al­leen nog een ben­zi­ne- of die­sel­lucht. Ik zal blij zijn als dat weg is.'' Het ag­gre­gaat staat er sinds vo­ri­ge maand.