Placeholder image

Alternatief plan spaart schoolplein

17 november 2016
Ac­tie­co­mité Oost Pro­fes­so­ren­wijk heeft een alternatief plan laten ontwerpen voor appartementen bij de Lorentzschool in de As­ser­straat. Ont­wik­ke­laar Niers­man en ge­meen­te­lijk pro­ject­lei­der Wim Grif­fi­oen wil­den het er maan­dag tij­dens een ver­ga­de­ring met be­lang­heb­ben­den niet over heb­ben, zegt Rei­na Brou­wer van het co­mité. ,,Wij wor­den niet se­ri­eus ge­no­men.’’ (Bron: Leidsch Dagblad, 17 november 2016, Aad Rietveld)
Niers­man en de ge­meen­te rie­pen het over­leg bij­een om af­spra­ken te ma­ken over de af­wik­ke­ling van het ver­keer tij­dens de bouw. Zij wil­len de Van Vol­len­ho­ve­ka­de ge­du­ren­de die pe­ri­o­de voor de school af­slui­ten. Bouw­ver­keer zou dan over de Van Vol­len­ho­ve­ka­de langs de Vre­des­kerk moe­ten rij­den, ou­ders die kin­de­ren bij school ko­men bren­gen of ha­len over de As­ser­straat.

Brou­wer en Ed­ward Pie­tersz van het ac­tie­co­mité von­den het maar een raar over­leg. Het hui­di­ge plan van Niers­man voor 69 ap­par­te­men­ten in twee flats te­gen en op het school­plein, vindt geen ge­na­de in hun ogen. Ze heb­ben een ste­den­bouw­kun­di­ge een al­ter­na­tief plan la­ten uit­wer­ken, waar­bij het plein van de Lo­rentz­school in­tact blijft. Daar wil­len ze eerst met de ge­meen­te over heb­ben.

,,De pro­ject­lei­der wil­de daar niet over pra­ten'', zegt Brou­wer. ,,Hij zei: dat komt la­ter. Maar dat is voor mijn ge­voel toch als­of je zegt: we gaan skiën en we be­gin­nen on­der aan de berg.’’

Pers er­bui­ten
Vreemd vond ze ook dat de ge­meen­te­lijk pro­ject­lei­der het over­leg open­de met de woor­den: ’We spre­ken af dat we de pers er­bui­ten hou­den'. ,,Hele­maal niet on­ge­brui­ke­lijk tij­dens een tra­jec­t'', al­dus een woord­voer­ster van de ge­meen­te. ,,Ook in dit pro­ces heb­ben par­tij­en zich hier­toe be­reid ver­klaard.’’ Brou­wer ont­kent dat. ,,Zo lang wij niet se­ri­eus wor­den ge­no­men, ma­ken we ook geen af­spra­ken.’’

Het co­mité vreest het erg­ste als het plan van Niers­man on­ge­wij­zigd door­gaat. Het kost veel bo­men en par­keer­plaat­sen en het le­vert een enor­me druk­te op, zegt Brou­wer. ,,Alle 950 leer­lin­gen van de Lo­rentz­school moe­ten straks door één in­gang aan de As­ser­straat naar bin­nen. Dat wordt een cha­os met al die fiet­sen en bak­fiet­sen en au­to's in de straat. De bou­wer zegt dat het vei­lig is, voor de kin­de­ren, maar on­der­zoek waar dat uit blijkt kun­nen ze niet la­ten zien.’’

Het co­mité wil het al­ter­na­tie­ve plan voor de As­ser­straat don­der­dag 24 no­vem­ber pre­sen­te­ren in de ver­ga­de­ring van de raads­com­mis­sie Ste­de­lij­ke Ont­wik­ke­ling. De woens­dag daar­voor gaat het co­mité de meer dan 800 hand­te­ke­nin­gen die wer­den op­ge­haald te­gen het hui­di­ge plan aan­bie­den aan de ge­meen­te, na een 'vro­lij­ke en fees­te­lij­ke op­tocht' van­af het Burcht­plein. Voor be­gin de­cem­ber staat weer een over­leg ge­pland over het bouw­plan.