Placeholder image

Basisschool Woutertje van Leyden toch open

14 oktober 2016
Proo Lei­den zet als­nog de plan­nen door voor het ope­nen van ba­sis­school Wou­ter­tje van Ley­den. In een brief aan ou­ders meldt het open­baar on­der­wijs na de kerst­va­kan­tie te wil­len be­gin­nen met de de­pen­dan­ce in de Hout­markt­school. Met die brief schendt Proo de af­spraak met ge­meen­te en de Haan­stra­school om tij­dens het me­di­a­ti­on­tra­ject geen plan­nen naar bui­ten te bren­gen. (Bron: Leidsch Dagblad, 14 oktober 2016, Janneke Dijke)

Proo Lei­den kwam be­gin dit jaar on­ver­wacht op de prop­pen met het plan voor een nieu­we ba­sis­school. Deze school moest een ein­de ma­ken aan de wacht­lijs­ten bij de po­pu­lai­re scho­len Wou­ter­tje Pie­ter­se en Lu­cas van Ley­den. De ge­meen­te en de Haan­stra­school re­a­geer­den ver­ont­waar­digd: het ge­bouw was al aan de Haanstra be­loofd. Proo pro­beer­de de span­ning te ver­min­de­ren door het plan te ver­an­de­ren van een zelf­stan­di­ge school in een de­pen­dan­ce, maar dat hielp niet. De drie par­tij­en be­gon­nen aan be­mid­de­lings­ge­sprek­ken.

Bri­an Groot, di­rec­teur van de Haan­stra­school, is ver­baasd over de brief van Proo. ,,De hele pro­ce­du­re is nog gaan­de. Zo­lang er nog geen hand­te­ke­nin­gen zijn ge­zet, is het wish­ful thin­king.’’ Groot wil niets zeg­gen over de in­houd van de ge­sprek­ken. ,,Ik doe dit op mijn ma­nier. Ik wil geen ver­wach­tin­gen schep­pen die ik niet waar kan ma­ken. Als Proo Lei­den dat wel zo wil, is het hun goed recht. Of ei­gen­lijk niet hun recht, maar hun keu­ze. Ik pro­beer het zui­ver te hou­den.’’

De ge­meen­te zegt te be­grij­pen dat Proo vra­gen van ou­ders wil be­ant­woor­den. ,,Op dit mo­ment zit­ten we in de af­ron­den­de fase. Bin­nen een aan­tal we­ken ho­pen we ge­za­men­lijk naar bui­ten te kun­nen ko­men met de uit­komst van het tra­jec­t'', al­dus een woord­voer­ster. 

Be­stuurs­voor­zit­ter Mar­ton de Pinth van Proo Lei­den re­a­geer­de gis­te­ren niet. Hij ont­ken­de vo­ri­ge maand nog te­gen­over deze krant dat hij de school in het nieu­we jaar wil ope­nen. Proo hield in sep­tem­ber een bij­een­komst voor geïn­te­res­seer­de ou­ders en meldt nu dat een ver­bou­wing aan de gang is. De Hout­markt­school staat sinds dit school­jaar leeg. Voor­heen werd het ge­bouw ge­bruikt voor spe­ci­aal on­der­wijs en on­der­wijs aan asiel­zoe­kers.