Placeholder image

Strijd rond bouw bij Lorentzschool is nog niet gestreden

13 oktober 2016
Om­wo­nen­den van de Leid­se Lo­rentz­school blij­ven strij­den te­gen ver­an­de­ring van het bouw­plan voor ap­par­te­men­ten naast de school. Ze vin­den de voor­ge­stel­de aan­pas­sin­gen, van 39 naar 69 ap­par­te­men­ten op een gro­ter bouw­vlak, on­ac­cep­ta­bel groot. (Bron: Leidsch Dagblad, 13 oktober 2016, Binnert Jan Glastra)

De gro­te vraag is of het wel klopt wat wet­hou­der Paul Lau­dy (VVD, bou­wen) be­weert, na­me­lijk dat het een par­ti­cu­lier plan is dat de ge­meen­te ui­ter­aard goed zal toet­sen. De grond is nog van de ge­meen­te en de hele zaak zit al ja­ren in een im­pas­se. De ge­meen­te dis­cus­si­eert met ont­wik­ke­laar Niers­man over aan­pas­sing van de in 2007 ge­slo­ten koop­over­een­komst. Tot dat ge­beurd is, laat een ge­meen­te­woord­voer­der we­ten, kan Niers­man het nieu­we plan so­wie­so niet bou­wen. In 2013 stel­de de ge­meen­te de bou­wer zelfs in ge­bre­ke om­dat het oor­spron­ke­lij­ke plan maar niet van de grond kwam. Daar zat een for­se claim aan vast voor ver­goe­ding van ge­maak­te kos­ten, maar die is even op­ge­schort in af­wach­ting van de dis­cus­sie over de koop­over­een­komst. Het aan­ne­mings­be­drijf be­twist dat het in ge­bre­ke bleef. 

Vol­gens CDA-raads­lid Mo­niek van San­dick geeft Laudy zijn onderhandelingspositie wel erg makkelijk weg door zich zo welwillend op te ­stel­len over het aan­pas­sings­voor­stel van Niers­man. ,,Ik snap dat de wet­hou­der de op­dracht heeft heel veel hui­zen in de stad te prop­pen, maar het is dus he­le­maal niet zo af­ge­rond als hij doet voor­ko­men. De ge­meen­te is grond­ei­ge­naar en Niers­man houdt zich niet aan af­spra­ken. Dan heb je een ster­ke po­si­tie.’’

Van San­dick is het bo­ven­dien met de om­wo­nen­den eens dat de ver­an­de­rin­gen te in­grij­pend zijn om af te doen als aan­pas­sing en voort­zet­ting van een be­staand plan. Ze over­weegt daar­om de kwes­tie van­avond in een raads­com­mis­sie aan de orde te stel­len. ,,Ik vind dat je hier­mee te­rug moet naar de school en de om­ge­ving. Het maat­schap­pe­lijk deel van het plan (een kin­der­op­vang, red.) wordt zo­maar ge­schrapt en je duwt om­wo­nen­den in­eens 69 in plaats van 39 ap­par­te­men­ten door de strot, in­clu­sief de ver­keers­be­we­gin­gen die dat met zich mee­brengt. ,,En het is náást een gro­te school waar van ne­gen tot drie non-stop bui­ten ge­speeld wordt. Daar heb je re­ke­ning mee te hou­den.’’

Het oor­spron­ke­lij­ke bouw­plan werd ge­maakt om de nieuw­bouw van de Lo­rentz­school te be­kos­ti­gen.