Placeholder image

Nog steeds verkeersprobleem bij Arcade

21 september 2016
Ba­sis­school De Ar­ca­de in de Leid­se wijk Room­burg zit nog steeds te wach­ten op maat­re­ge­len die het vei­li­ger ma­ken in de straat. (Bron: Leidsch Dagblad, Janneke Dijke, 21 september 2016)

Vol­gens de ge­meen­te is het werk bij­na klaar, en moe­ten er al­leen nog bor­den wor­den ge­plaatst. Di­rec­teur Anda Cie­re: ,,De laat­ste plan­ning die ik heb ge­zien, was dat al­les vo­rig jaar voor de zo­mer klaar zou zijn. Ik heb nog steeds niks ge­hoord. Er is hier niets ge­beurd. Er is al­leen het woord 'school' op straat ge­zet, ver­der niets.’’ Ze gaat de ge­meen­te be­na­de­ren.

Het is al ja­ren re­gel­ma­tig een cha­os bij de in­gang van de school aan de Oc­ta­via­laan. De school heeft een aantal parkeerplekken voor de deur, die aan het be­gin van de dag stee­vast be­zet zijn. Hier moe­ten 'kiss and ride-plek­ken' ko­men, waar kin­de­ren uit de auto kun­nen stap­pen.

De school snakt naar de maat­re­ge­len, hoe­wel het ge­drag van som­mi­ge ou­ders wei­nig hoop­ge­vend is. On­langs trok Cie­re in de in­for­ma­tie­brief van de school fel van leer te­gen ou­ders die hun auto dub­bel par­ke­ren op straat en aso­ci­aal re­a­ge­ren als ze er op aan­ge­spro­ken wor­den. ,,Ik heb er ge­luk­kig heel veel be­moe­di­gen­de re­ac­ties op ge­kre­gen van an­de­re ou­ders'', zegt Cie­re.