Placeholder image

Bouwterrein? ’Dat vinden wij stom’

02 september 2016
Met zijn al­len staan de kin­de­ren uit groep 5 van de Lo­rentz­school ach­ter een af­zet­lint. Ze mo­gen van de mees­ter kij­ken waar ze straks niet meer kun­nen ko­men. (Bron: Leidsch Dagblad, door Annet van Aarsen, 2 september 2016)
,Waar moe­ten we spe­len? Op het kleu­ter­plein'', roept een jon­gen. Op dat plein­tje is hij al een paar jaar niet meer ge­weest. Een an­der, met een arm­zwaai rich­ting een stuk gras wat bin­nen­kort bouw­ter­rein wordt: ,,Wij voet­bal­len daar al­tijd. Voet­bal­len kan straks niet meer.’’ Een meis­je: ,,En dat klim­rek staat er nog geen jaar. Dat is straks ook weg.’’

Wat ze er van vin­den dat straks drie­kwart van het school­plein bouw­ter­rein wordt? ,,Dat vin­den wij stom'', schreeu­wen de kin­de­ren in koor. Op het klei­ne kleu­ter­plein­tje kri­oelt het even la­ter van de ba­sis­scho­lie­ren. Het is hart­stik­ke vol, ter­wijl de groe­pen 1 en 2 al weer naar bin­nen zijn. 

Het komt niet zo vaak voor dat een com­ple­te school in de con­tra­mi­ne gaat. Maar de Lo­rentz­school - bij­na dui­zend kin­de­ren - is zich rot ge­schrok­ken van de meest re­cen­te bouw­te­ke­ning voor twee ap­par­te­men­ten­ge­bou­wen op het plein van de school. 

De school wist al ja­ren dat er ge­bouwd gaat wor­den, dat is het pro­bleem niet. Maar vol­gens de laat­ste plan­nen gaat er tij­dens de bouw ruim drie­kwart van het school­plein af. Niet te doen, vindt de school­lei­ding. 

En daar­naast zijn er vra­gen over de vei­lig­heid en de leef­baar­heid tij­dens de bouw­werk­zaam­he­den. Vra­gen als: kun je wel le­ren, vlak naast een hei­ma­chi­ne? Waar­om wordt er niet ge­boord in plaats van ge­heid? En: die gro­te bouw­kraan zwaait met zijn la­ding over het dak van de school. Mag dat wel.

De school heeft donderdagochtend vroeg met rood-witte afzetlinten de contouren van het bouwterrein gemarkeerd. Waar eerst het schoolplein voor de groepen 3 tot en met 8 was, is nu slechts een smal voet­pad vlak naast het school­plein over.

Di­rec­teur Henk Lar­dée staat mid­den op het aan­staan­de bouw­ter­rein buurt­be­wo­ners en ou­ders te woord. ,,Het is on­be­spreek­baar dat we zo wor­den in­ge­bouw­d'', zegt hij. ,,De vei­lig­heid en de leef­baar­heid zijn in het ge­ding.’’ In mei had hij een ge­sprek met de pro­ject­lei­der van de ge­meen­te en de aan­ne­mer. Daar­na hoor­de hij niks meer. ,,Tot ik zag dat er een bij een aan­ge­vraag­de kap­ver­gun­ning een kaartje was ge­pu­bli­ceerd. Wat er op dat kaartje staat, zie je nu dus met af­zet­lin­ten uit­ge­beeld op het school­plein.’’

Zelfs de leer­lin­gen­raad, die met een op­los­sing kwam, wacht nog steeds op ant­woor­den. ,,Zij vroe­gen: kun­nen we - zo­lang er ge­bouwd wordt - niet ge­woon op het hoc­key­veld spe­len? Nog niks op ge­hoord.’’

Groep 6c heeft speciaal voor de actie grote groene vellen papier volgeschreven met allerlei leuzen. Wegwezen, staat er. En: Laat ons met rust. Dat zit er niet in. Maar de di­rec­teur van de Lo­rentz­school hoopt vol­gen­de week het Leid­se col­le­ge te over­tui­gen dat het op deze ma­nier niet kan. ,,Woens­dag heb ik een ge­sprek met de wet­hou­ders Lau­dy en Dirkse'', al­dus Lar­dée.