Placeholder image

Actie tegen bouwplan bij Lorentz

31 augustus 2016
De Lo­rentz­school voert don­der­dag ac­tie te­gen het ge­wij­zig­de bouw­plan voor ap­par­te­men­ten bij de school. Hoe het bouw­ter­rein is in­ge­te­kend op het school­plein is on­ac­cep­ta­bel en on­be­spreek­baar, vindt di­rec­teur Henk Lar­dée. (Bron: Leidsch Dagblad, 31 augustus 2016)

Aan de Van Vol­len­ho­ve­ka­de ko­men 69 huur­ap­par­te­men­ten in twee blok­ken: een groot blok links voor de school, een klei­ner blok rechts. Twee stuk­ken plein blij­ven over. Bouw­be­drijf Niers­man kreeg ja­ren ge­le­den toe­stem­ming voor de bouw van 39 ap­par­te­men­ten, en wil dat nu uit­brei­den.

Dat het plein door de bouw klei­ner wordt, weet de school al ja­ren. ,,Maar tij­dens de bouw ver­lie­zen wij ruim drie­kwart van ons plein. Met ge­mid­deld 950 leer­lin­gen zou je niet zo’n klein school­plein moe­ten heb­ben'', vindt Lar­dée. 

Ook maakt hij zich zor­gen over de be­reik­baar­heid. Vijf me­ter voor de deur van de school ko­men bouw­hek­ken te staan. 

De in­gang is dan al­leen via de As­ser­straat te be­rei­ken, niet meer via de Van Vol­len­ho­ve­ka­de. ,,En dan heb ik het nog niet eens over de vraag waar we de fiet­sen moe­ten stal­len en hoe de kin­de­ren vei­lig naar school ko­men.’’

Don­der­dag­och­tend span­nen do­cen­ten lin­ten over het plein, om aan te ge­ven hoe klein het plein straks is. Kin­de­ren spe­len in de och­tend­pau­ze op het stuk dat tij­dens de bouw over­blijft. De school roept ou­ders en an­de­ren op te ko­men kij­ken.

Di­rec­teur Mark Niers­man van het bouw­be­drijf vindt dat di­rec­teur Henk Lar­dée te vroeg is. ,,Voor ons staat de vei­lig­heid voor­op, maar daar moe­ten we nog af­spra­ken over ma­ken.’’