Placeholder image

Drie scholen krijgen nieuwe directeur

16 juli 2018
Open­ba­re ba­sis­scho­len De Ste­vens­hof, de Ko­nin­gin Ju­li­a­na­school en De Hob­bit heb­ben na de zo­mer een nieu­we di­rec­teur. Stich­tin­gen PROO Lei­den en OBSG Lei­der­dorp heb­ben de va­ca­tu­res met suc­ces in­ge­vuld. (Bron: Leidsch Dagblad, 14 juli 2018)
Van­af 1 au­gus­tus gaan Mar­ti­ne Mo­le­naar bij De Ste­vens­hof, Maar­ten Meij­ers bij de Ko­nin­gin Ju­li­a­na­school en Es­ther Veldt bij De Hob­bit van start als nieu­we di­rec­teur. De drie kers­ver­se di­rec­teu­ren heb­ben ja­ren er­va­ring en een ach­ter­grond in het ba­sis­on­der­wijs met el­kaar ge­meen.

Mar­ti­ne Mo­le­naar volgt in­te­rim-di­rec­teur Su­zan­ne Fal­laux op. Mo­le­naar heeft veel er­va­ring in het on­der­wijs, zo­wel in les­ge­ven als in lei­ding ge­ven. Di­rec­teur Eg­bert Raat­e­land ver­laat De Hob­bit en daar start Es­ther Veldt op 1 au­gus­tus. Zij be­kleed­de ook ver­schil­len­de func­ties in het on­der­wijs. Maar­ten Meij­ers volgt in­te­rim-di­rec­teur Freek van der Brug­ge op. Meij­ers is on­der an­de­re al 27 jaar mees­ter in het ba­sis­on­der­wijs.

On­der de stich­tin­gen val­len ge­za­men­lijk 20 ba­sis­scho­len en 5.500 kin­de­ren. De or­ga­ni­sa­tie is een van de groot­ste in het ba­sis­on­der­wijs in Lei­den en Lei­der­dorp.