Placeholder image

Invaller vaker voor de klas

10 juli 2018
Een in­val­kracht in het on­der­wijs mag van­af ko­mend school­jaar va­ker bij­sprin­gen. (Bron: Leidsch Dagblad, 10 juli 2018)
Scho­len in het ba­sis­on­der­wijs en spe­ci­aal on­der­wijs kun­nen dan in­val­lers meer con­trac­ten ach­ter el­kaar aan­bie­den. Nu zijn zij al snel door hun maxi­mum­aan­tal con­trac­ten heen. Daar­na heb­ben ze recht op een vas­te baan. Mi­nis­ter Wou­ter Kool­mees (So­ci­a­le Za­ken en Werk­ge­le­gen­heid) re­a­geert op een ver­zoek van de werk­ge­vers en werk­ne­mers.