Placeholder image

Basisscholen in najaar over naar nieuwbouw

10 juli 2018
De Leid­se ba­sis­scho­len Pa­cel­li, de Tel­ders, de Dal­ton en De Sleu­tel­bloem ver­hui­zen niet deze zo­mer, maar pas rond de herfst­va­kan­tie naar hun nieuw­bouw. Dit komt door­dat de bouw iets ver­tra­ging heeft op­ge­lo­pen. De Tel­ders en de Dal­ton ko­men sa­men in een nieuw ge­bouw aan het Kil­jan­pad. Pa­cel­li ver­huist van de Storm Buy­singstraat naar nieuw­bouw aan de Dam­laan. (Bron: Leidsch Dagblad, 10 juli 2018, Liza Janson)
Plan­ning
,,De plan­ning was heel strak, het bouw­ma­te­ri­aal was lan­ger on­der­we­g'', ver­klaart di­rec­tri­ce Dic­ky Vrug­te van Pa­cel­li. Het is geen ramp, zegt ze. ,,We blij­ven nu wat lan­ger in de nood­ge­bou­wen zit­ten.''
De ver­tra­ging be­te­kent voor De Sleu­tel­bloem dat de school twee keer moet ver­hui­zen.
De Sleu­tel­bloem en Dal­ton­school Lei­den gaan in het nieu­we ge­bouw fu­se­ren. ,,We vin­den het be­lang­rijk om in het be­gin van het school­jaar in de juis­te klas­sen te be­gin­nen'', zegt di­rec­tri­ce Anja van Scha­gen. Daar­om ver­huist De Sleu­tel­bloem in de zo­mer naar de Dal­ton­school aan de Bos­hui­zer­ka­de.

Jam­mer
Be­gin ok­to­ber trek­ken ze ver­vol­gens, als één school, naar het nieu­we pand aan het Kil­jan­pad. ,,Na­tuur­lijk is het jam­mer dat we twee keer moe­ten ver­hui­zen, maar het is niet an­ders.''
De nieu­we ge­fu­seer­de Dal­ton­school moet op 9 ok­to­ber be­gin­nen met les­sen in de nieuw­bouw. Een paar we­ken daar­na, na de herfst­va­kan­tie, volgt ook de Tel­ders. Pa­trick Geir­naert van de Tel­ders: ,,Het liefst wa­ren we met de ope­ning van het nieu­we school­jaar in de nieuw­bouw be­gon­nen, maar het is he­laas iets ver­traagd.''
De of­fi­ciële ope­ning van het ge­bouw aan het Kil­jan­pad vindt la­ter in het jaar plaats.