Placeholder image

Scholieren krijgen dodehoekles

03 juli 2018
Met gro­te ogen kij­ken de leer­lin­gen naar de gro­te vracht­wa­gen die naast de Anne Frank­school is ge­par­keerd in de Leid­se Ste­vens­hof. Van­daag krij­gen de kin­de­ren les in 'de dode hoek'. Deze bij­zon­de­re les, zo denkt de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, is op zijn plaats in een wijk die de ko­men­de ja­ren met veel bouw­ver­keer te ma­ken heeft. (Bron: Leidsch Dagblad, 3 juli 2018, Sten van der Valk)
Naast de Anne Frank­school krij­gen ook de leer­lin­gen van ba­sis­school Ste­vens­hof een les­je ver­keers­vei­lig­heid. En dan met name les in de dode hoek van een vracht­wa­gen. Vracht­wa­gen­chauf­feurs zien kin­de­ren mak­ke­lijk over het hoofd, en dat kan erg ge­vaar­lijk zijn. Aan­ne­mers­com­bi­na­tie Co­mol5 ver­zorgt de les in sa­men­wer­king met de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, die de Rijn­land­rou­te aan­legt. Deze weg, die ten zui­den van de Ste­vens­hof komt te lig­gen en de A4 met de A44 ver­bindt, zorgt voor ex­tra ri­si­co in de buurt. Niet zo­zeer om­dat de aan­ne­mer met veel bouw­ver­keer door de wijk rijdt, maar meer om­dat de bouw­plaats mo­ge­lijk een gro­te aan­trek­kings­kracht op spe­len­de kin­de­ren heeft.

Om te voor­ko­men dat de jeugd de ko­men­de va­kan­tie­we­ken op avon­tuur gaat op het bouw­ter­rein krij­gen ze van­daag een les over de ri­si­co's. Die be­staat uit een pre­sen­ta­tie en een de­mon­stra­tie met de vracht­wa­gen. Hier le­ren de scho­lie­ren wat de 'do­de hoek' be­te­kent. Met pi­lon­nen zijn de­len af­ge­zet waar de chauf­feur geen zicht heeft op de kin­de­ren. De be­doe­ling hier­van is dat de kin­de­ren op deze ma­nier le­ren deze plek te ver­mij­den als ze in de buurt van een vracht­wa­gen zijn. „Zo lang de kin­de­ren de be­stuur­der zien zit­ten, kan de be­stuur­der de kin­de­ren ook zien", legt een chauf­feur van het aan­ne­mers­be­drijf uit. De kin­de­ren kij­ken met gro­te ogen naar de vracht­wa­gen, met name twee jon­gens die de be­stuur­ders­stoel mo­gen be­klim­men.

De pre­sen­ta­tie sluit af met een film­pje van een man die een ern­stig on­ge­luk heeft ge­had op een bouw­plaats. De kin­de­ren kij­ken aan­dach­tig naar de man die meer­de­re bot­ten bot­breu­ken op­liep tij­dens het on­ge­luk. Het is een hef­tig film­pje, vin­den de kin­de­ren, maar of het af­schrik­wek­kend ge­noeg is zal deze zo­mer moe­ten blij­ken.


Kinderen in de Stevenshof leren de gevaren van de dode hoek van een vrachtwagen. FOTO HIELCO KUIPERS