Placeholder image

Acht regionale onderwijsinstanties in één Leiderdorps kantoorpand

27 juni 2018
Het Huis van het On­der­wijs. Dat is de naam van het kan­toor­ge­bouw waar­in de af­ge­lo­pen maan­den ze­ven uit­een­lo­pen­de on­der­wijs­in­stan­ties uit Lei­den en om­stre­ken bij el­kaar zijn gaan zit­ten. Dat is ef­fi­ciënt en ef­fec­tief en 'het kan de sa­men­wer­king ver­sim­pe­len', schrijft mede-ini­ti­a­tief­ne­mer Mar­ton de Pindt. Mor­gen­mid­dag ko­men drie wet­hou­ders het nieu­we Huis of­fi­ci­eel ope­nen. (Bron: Leidsch Dagblad, 27 juni 2018, Loman Leefmans)
De ze­ven or­ga­ni­sa­ties waar­on­der ProoLei­den, OBSG en SSOL zoch­ten al ge­rui­me tijd naar een plek 'om sa­men te kan­to­ren.' Kor­te lijn­tjes, één com­pu­ter­sys­teem en ge­deel­de huis­ves­tings­kos­ten wa­ren zo wat voor de hand lig­gen­de voor­de­len.

Bou­le­vard

De zoek­tocht naar ge­schik­te kan­toor­ruim­te daar­voor had aan­van­ke­lijk al­leen bin­nen Lei­den plaats. Ui­t­ein­de­lijk werd de blik ook daar­bui­ten ge­richt en viel de keu­ze op het voor­ma­li­ge Astel­las-ge­bouw naast de meu­bel­bou­le­vard in Lei­der­dorp. ,,Het was goed be­reik­baar, we kon­den er snel ge­bruik van ma­ken, het bracht wei­nig ver­bou­wings­kos­ten met zich mee en we had­den jeugd­zorg­in­stel­ling Car­dea als on­der­buur'', al­dus De Pindt, di­rec­teur van ProoLei­den.

Be­kend is ook al dat de Stich­ting Peu­ter­speel­za­len Lei­den zich bin­nen­kort als acht­ste aan­sluit. Dat oc­tet be­staat hoofd­za­ke­lijk uit open­ba­re or­ga­ni­sa­ties voor mid­del­baar-, ba­sis- en spe­ci­aal on­der­wijs. Zou het niet be­ter zijn als ook de con­fes­si­o­ne­len en het ho­ger on­der­wijs zich aan­slui­ten? De Pindt: ,,De ver­de­re ont­wik­ke­ling van het Huis van het On­der­wijs staat in ver­bin­ding met de ont­wik­ke­ling van het Leids Edu­ca­ti­o­nal Field­lab, een pro­ject van de ge­meen­te Lei­den, Ho­ge­school Lei­den, Uni­ver­si­teit en het Leid­se scho­len­veld. Het zou mooi zijn om met bei­de ini­ti­a­tie­ven, op ter­mijn, een werk- en ont­moe­tings­plek te ont­wik­ke­len.''

Het trio wet­hou­ders Paul Dirk­se (Lei­den), Jeff Gar­de­niers en An­ge­li­que Beek­hui­zen (bei­den Lei­der­dorp) ope­nen mor­gen om 16.00 uur stipt het Huis van het On­der­wijs aan de Eli­sa­be­th­hof 21.

Euro

Het ge­heel aan ver­hui­zin­gen zorgt in Lei­der­dorp in ie­der ge­val nog voor ex­tra kos­ten. Om­dat het be­stuurs­bu­reau van de Leo Kan­ner­school ook in het Huis zit en een pand aan de Touw­baan ver­laat, wor­den daar nieu­we lo­ka­len ge­maakt. Daar moet de ge­meen­te 168.000 euro aan spen­de­ren.