Placeholder image

Internationaal onderwijs  groeit

17 juni 2018
In­ter­na­ti­o­na­le scho­len in de Leid­se re­gio bar­sten uit hun voe­gen. De scho­len zien de laat­ste ja­ren een stij­ging van het aan­tal leer­lin­gen. Dat komt met name door de komst van steeds meer in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven. (Bron: Leidsch Dagblad, 16 juni 2018, Liza Janson)
De Ame­ri­kaan­se School in Was­se­naar, The Bri­tish School in Voor­scho­ten, het Rijn­lands Ly­ce­um in Oegst­geest en de Lei­der­dorp­se ba­sis­school El­c­ker­lyc za­gen al­le­maal hun leer­lin­gen­be­stand of het aan­tal in­schrij­vin­gen de af­ge­lo­pen ja­ren groei­en. Zo steeg de Ame­ri­kaan­se School in vier jaar tijd van 1100 naar 1220 leer­lin­gen nu. Bij El­c­ker­lyc groei­de de wacht­lijst in twee jaar tijd van 120 naar 200 leer­lin­gen, en bij het Rijn­lands nam het aan­tal leer­lin­gen de af­ge­lo­pen ja­ren toe met vijf­tig. De Bri­tish School groei­de naar bij­na 1100 leer­lin­gen en maak­te eind vo­rig jaar be­kend in Leid­schen­veen een twee­de ves­ti­ging te zul­len bou­wen met nog eens 550 plek­ken.

De gro­te be­lang­stel­ling is ook in Lei­den op­ge­val­len. In het nieu­we col­le­ge-ak­koord staat de wens om in Lei­den een in­ter­na­ti­o­na­le ba­sis­school te ope­nen. ,,Daar­voor is de ge­meen­te nu in ge­sprek met school­be­stu­ren'', zegt Mar­ton de Pinth van PROO Lei­den (zes­tien open­ba­re ba­sis­scho­len). Hoe snel een nieu­we in­ter­na­ti­o­na­le ba­sis­school kan wor­den ge­o­pend, is on­dui­de­lijk. Maar Lei­den heeft haast: met zo'n school vormt on­der­wijs geen be­lem­me­ring meer voor in­ter­na­ti­o­na­le on­der­ne­min­gen om zich hier te ves­ti­gen.

De in­ter­na­ti­o­na­le scho­len noe­men de aan­trek­ken­de eco­no­mie en de in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven die zich daar­door in ons land ves­ti­gen als re­den voor de gro­te be­lang­stel­ling. ,,De cri­sis is sinds twee jaar voor­bij, daar­na zijn we weer gaan groei­en'', zegt Paul Mos van El­c­ker­lyc. Er pas­sen 320 leer­lin­gen in zijn ba­sis­school. ,,Dat zou­den er flink meer kun­nen zijn, ik ben in voort­du­rend over­leg met de ge­meen­te om uit te brei­den.''

Ook de Brexit leidt er­toe dat de vraag naar plek­ken op in­ter­na­ti­o­na­le scho­len stijgt. Zo ver­huist in 2019 het Eu­ro­pean Me­di­ci­nes Ag­en­cy (EMA) van Lon­den naar Am­ster­dam. ,,Dat be­te­kent dat 600 kin­de­ren dit jaar en vol­gend jaar in de re­gio Am­ster­dam, Lei­den en Den Haag een plek­je moe­ten krij­gen'', zegt Maar­ten Knoes­ter van Stich­ting Rijn­lands Ly­ce­um. On­der deze stich­ting valt naast de school in Oegst­geest ook The In­ter­na­ti­o­nal School of The Ha­gue en de Eu­ro­pe­se School in Den Haag. Knoes­ter merkt het ef­fect van de komst van EMA nu al. ,,Het le­vert bij onze scho­len (ook de ves­ti­gin­gen in Den Haag, red.) van­af au­gus­tus al zo'n zes­tig tot ze­ven­tig leer­lin­gen op.''

De Ame­ri­kaan­se School ziet ook dat door de Brexit meer in­schrij­vin­gen uit En­ge­land ko­men. ,,Ne­der­land is nog steeds een goed land voor in­ter­na­ti­o­na­le in­ves­te­rin­gen en het zit nog in Eu­ro­pa'', zegt woord­voer­der Le­sley Murp­hy. De school on­der­zoekt mo­men­teel hoe ze kan uit­brei­den. ,,We kun­nen in dit ge­bouw nog maxi­maal vijf pro­cent groei­en, dat zijn zo'n zes­tig leer­lin­gen. Daar­na zou­den we er iets bij moe­ten bou­wen. We heb­ben nog niet be­slo­ten hoe, maar we zijn aan het kij­ken naar de mo­ge­lijk­he­den om iets te kun­nen groei­en.''

Het Rijn­lands in Oegst­geest breidt bin­nen­kort al uit, na de zo­mer moet de eer­ste paal de grond in gaan. Toch be­te­kent dat niet dat er ex­tra leer­lin­gen bij kun­nen. ,,Het le­vert meer ruim­te op voor zit­ten­de leer­lin­gen. We heb­ben al­tijd het ge­voel ge­had dat de af­de­ling te klein be­huisd was'', zegt Knoes­ter.

Hij ziet de groei van in­ter­na­ti­o­na­le scho­len al een tijd­je aan. ,,Daar­om wordt er on­der­zoek ge­daan naar de hele re­gio Lei­den, Den Haag en Delft. We zijn druk be­zig om re­gi­o­naal al­les in beeld te bren­gen en te be­pa­len: waar moe­ten we bij­bou­wen? We wil­len voor­zich­tig zijn en niet bou­wen voor de leeg­stand. Ik wil een vijf­ja­ren­plan voor de hele re­gio.''