Placeholder image

Schoolzwemmen weer terug: Raadsmeerderheid gaat onderzoeken of basisscholen daar alsnog 'vatbaar' voor zijn

16 juni 2018
Het school­zwem­men in Lei­den moet op­nieuw wor­den in­ge­voerd. Er te­kent zich daar­voor een meer­der­heid af in de nieuw ge­for­meer­de ge­meen­te­raad. D66-wet­hou­der Paul Dirk­se waar­schuwt ech­ter voor te veel op­ti­mis­me. ,,Er is wei­nig draag­vlak voor bij de scho­len'', weet hij. (Bron: Leidsch Dagblad, 16 juni 2018, Loman Leefmans)
De oude dis­cus­sie werd nieuw le­ven in­ge­bla­zen door een on­der­zoek van de GGD. Daar­uit blijkt dat bij­voor­beeld in Lei­den bij­na tien pro­cent van de kin­de­ren in groep 7 niet, of niet goed, kan zwem­men. In heel Lei­den ligt dat per­cen­ta­ge op zes pro­cent en dat is ook al ho­ger dan het lan­de­lijk ge­mid­del­de.

Wie meer ge­de­tail­leerd naar de ge­tal­len kijkt, ziet dat voor­al kin­de­ren van Turk­se, Ma­rok­kaan­se en Oost-Eu­ro­pe­se kom­af voor de op­val­len­de pie­ken zor­gen. Dat ou­ders hun kind(eren) niet op zwem­les doen, is niet al­leen cul­tu­reel be­paald. Ook een ge­brek aan geld en het lo­gis­tie­ke pro­bleem (op en neer naar het zwem­bad) spe­len een rol.

Bij de be­han­de­ling van het rap­port tij­dens een com­mis­sie­ver­ga­de­ring bleek don­der­dag­avond dat de mees­te par­tij­en kie­zen voor de meest voor de hand lig­gen­de op­los­sing : de her­in­voe­ring van school­zwem­les. ,,Je hebt in Ne­der­land een rij­be­wijs en een vaar­be­wijs, en een zwem­be­wijs hoort ook in dat rij­tje', al­dus SP-raads­lid Ries van Wal­ra­ven.

Vol­gens Dirk­se is het on­der­werp drie jaar ge­le­den al eens be­spro­ken en wil­len de scho­len er niet aan. Zwem­les scheelt ze een hal­ve dag re­gu­lie­re les en bo­ven­dien is het or­ga­ni­sa­to­risch een hele klus. ,,Het is toch be­ter om het be­lang van zwem­les aan ou­ders uit te leg­gen'', voeg­de Dirk­se toe. ,,Bo­ven­dien: wie gaat dat be­ta­len?'

CDA'er Ju­li­us Terpstra vond een com­pro­mis. ,,La­ten we het dan pro­be­ren in te voe­ren op ba­sis­scho­len die er wel vat­baar voor zijn.'' De ge­meen­te­raad be­paalt la­ter deze maand of de te­rug­keer van school­zwem­men daad­wer­ke­lijk door­gaat.