Placeholder image

Leraren spelen met vuur

08 juni 2018
De leer­krach­ten in het ba­sis­on­der­wijs moe­ten op­pas­sen dat ze hun hand niet over­spe­len. Ze lo­pen kans de steun van hun werk­ge­vers en de ou­ders te ver­lie­zen. Dat blijkt uit een rond­gang. (bron: Leidsch Dagblad, 8 juni 2018, Leonie Groen)
De leer­krach­ten over­we­gen hun ac­ties te in­ten­si­ve­ren, hoe­wel er een cao-ak­koord ligt. Ze krij­gen er dit jaar ge­mid­deld 8,5 pro­cent bij: 2,5 pro­cent als ge­wo­ne sa­la­ris­ver­ho­ging en ge­mid­deld een­ma­lig zes pro­cent ex­tra. Toch wil­len de bon­den de ac­ties door­zet­ten.

De leer­krach­ten wer­den tot nu toe ge­steund door hun werk­ge­vers, de school­be­stu­ren. Die heb­ben ze­ven­tig mil­joen vrij­ge­maakt naast de gel­den van het Rijk.

Be­ra­den

Maar nu gaan de werk­ge­vers zich be­ra­den. De PO-raad, de over­koe­pe­len­de or­ga­ni­sa­tie voor school­be­stu­ren, wil de me­ning van de le­den pei­len over het cao-ak­koord dat woens­dag is be­reikt. ,,Die pei­ling duurt vier we­ken", zegt woord­voer­der Ad Veen. ,,Daar­na vra­gen wij onze le­den of zij een sta­king in sep­tem­ber nog steeds kun­nen en wil­len on­der­steu­nen."

Be­stuur­der Mar­ten El­ker­bout van de stich­ting open­baar on­der­wijs Spaar­ne­sant in Haar­lem denkt dat school­be­stu­ren in een moei­lij­ke po­si­tie ko­men. ,,De steun zal ver­an­de­ren. Het is bij­na niet meer uit te leg­gen dat er toch nog sta­kin­gen ko­men. De bon­den kun­nen het draag­vlak ver­lie­zen voor de pro­ble­men waar zij aan­dacht voor vra­gen."

Maar de bon­den zijn niet van plan om een streep te ha­len door de sta­king op 12 sep­tem­ber in Zuid-Hol­land en Zee­land. ,,Komt er met Prins­jes­dag geen 560 mil­joen ex­tra op ta­fel, of uit­zicht erop, dan in­ten­si­ve­ren wij de ac­ties", zegt de Am­ster­dam­se ba­sis­school­le­raar Thijs Roovers, me­de­op­rich­ter van de vak­bond PO in ac­tie.

Hij ziet het cao-ak­koord als re­pa­ra­tie van ach­ter­stal­lig on­der­houd. ,,De sa­la­ris­sen zijn nog te laag." Leer­krach­ten ma­ken vaak de over­stap naar het voort­ge­zet on­der­wijs, waar zij meer ver­die­nen en min­der uren hoe­ven te ma­ken. Roovers: ,,Wij wil­len niet con­cur­re­ren met de ei­gen sec­tor. Wij wil­len een ge­lijk­waar­dig sa­la­ris." Vol­gens hem is PO in ac­tie zo suc­ces­vol om­dat eer­de­re ac­ties van de tra­di­ti­o­ne­le vak­bon­den wei­nig zo­den aan de dijk heb­ben ge­zet. ,,Wij zijn te ge­mak­ke­lijk ge­weest. De woe­de is nog niet ge­doofd."

Eman­ci­pa­tie

De Leid­se di­rec­teur Pe­ter Hul­sen van de stich­ting Ou­ders & On­der­wijs zegt dat er een eman­ci­pa­tie van de le­ra­ren­be­we­ging gaan­de is. Maar nu waar­schuwt hij de bon­den dat zij moe­ten op­pas­sen dat zij niet de steun van de ou­ders ver­spe­len. Er is vol­gens hem nog geen spra­ke van de drup­pel die de em­mer doet over­lo­pen. ,,In het ge­heu­gen van ou­ders staan de twee lan­de­lij­ke sta­kings­da­gen ge­grift met de laat­ste op 5 ok­to­ber van het vo­rig jaar. Daar­na wa­ren het re­gi­o­na­le. Die tel­len ou­ders er niet bij op."

Hul­sen weet niet hoe ou­ders zul­len re­a­ge­ren op een in­ten­si­ve­ring van de ac­ties. ,,Een dag sta­ken kun­nen ou­ders nog wel op­van­gen, maar een week plat doet een groot be­roep op het in­cas­se­rings­ver­mo­gen van de ou­ders."