Placeholder image

Kleuters snel helpen

22 augustus 2016
Voor jon­ge kin­de­ren die zich op de ba­sis­school niet goed ont­wik­ke­len heeft het Leidse onderwijs met ingang van dit schooljaar een nieu­we ob­ser­va­tie­voor­zie­ning: Het Pa­let. In deze groep ob­ser­ve­ren des­kun­di­gen kleu­ters om in maxi­maal tien maan­den met een plan te ko­men, waar­mee het kind te­rug naar de ba­sis­school of naar een school voor spe­ci­aal on­der­wijs kan. ,,Hoe vroe­ger je in­grijpt, hoe meer je scha­de voor­komt'', al­dus Rich van den Berg. (Bron: Leidsch Dagblad, 22 aug. 2016)

Van den Berg is di­rec­teur van het sa­men­wer­kings­ver­band pas­send on­der­wijs van ba­sis­scho­len in Lei­den en om­ge­ving. Sa­men zor­gen de scho­len er­voor dat elk kind op een school te­recht kan. Tot af­ge­lo­pen jaar was de Leid­se Hout­markt­school de plek voor jon­ge kin­de­ren bij wie het op een ge­wo­ne ba­sis­school niet luk­te. Op deze school werk­ten het spe­ci­aal ba­sis­on­der­wijs en het duur­de­re, spe­ci­a­lis­ti­scher spe­ci­aal on­der­wijs sa­men. Maar van de on­der­wijs­in­spec­tie mocht dat niet meer. Bo­ven­dien kromp de Hout­markt­school, door­dat steeds meer kin­de­ren op de ge­wo­ne ba­sis­school blij­ven. Om die re­de­nen ging de school in juni dicht. 

Door be­te­re sa­men­wer­king heb­ben steeds meer ba­sis­scho­len de ex­per­ti­se in huis om kin­de­ren met be­paal­de pro­ble­men te be­ge­lei­den. In de Leid­se re­gio wordt slechts 1,4 pro­cent van de kin­de­ren ver­we­zen naar het spe­ci­aal ba­sis­on­der­wijs, te­gen 2,4 pro­cent lan­de­lijk. Een goe­de zaak, vindt Van den Berg. ,,Ze­ker jon­ge kin­de­ren moet je zo min mo­ge­lijk in een bus­je zet­ten naar het spe­ci­aal on­der­wijs.’’

Maar als het echt niet an­ders kan, en als op de ba­sis­school niet dui­de­lijk wordt hoe het kind pre­cies ge­hol­pen kan wor­den, moet er wel een op­los­sing ko­men. Daar­voor is er nu Het Pa­let: een groep voor tien kin­de­ren die in­woont bij De Vlie­ger, de school voor spe­ci­aal ba­sis­on­der­wijs aan de Boer­haa­vel­aan in Lei­den. Mor­gen be­gin­nen er de eer­ste acht leer­lin­gen. 

Het Pa­let is be­doeld voor kin­de­ren tus­sen de 4 en 7 jaar. Ter­wijl ze op Het Pa­let naar school gaan, blij­ven ze op hun ei­gen ba­sis­school in­ge­schre­ven staan. ,,Je kunt den­ken aan een kind dat niet in één speel­hoek kan blij­ven spe­len, maar dat con­stant door alle hoe­ken loopt. Wat helpt hem?’’, schetst Joan Dool, or­tho­pe­da­goog en coör­di­na­tor van Het Pa­let. ,,Of een kind dat heel per­fec­ti­o­nis­tisch is, en dat bij ie­der fout­je on­troost­baar is. Hoe kan je hem hel­pen dit te re­gu­le­ren?’’ 

Di­ver­se des­kun­di­gen ob­ser­ve­ren de kin­de­ren tij­dens het spe­len. Van den Berg: ,,We wil­len we­ten hoe we dit kind zo goed mo­ge­lijk kun­nen be­ge­lei­den en hel­pen. Voor­heen werd er heel veel ge­di­a­gnos­ti­seerd om toe­gang te krij­gen tot een be­paal­de school­soort, of een rug­zak­je. Veel kin­de­ren kre­gen een stic­ker op­ge­plakt. Dat hoeft nu niet meer en dat is veel be­ter, want bij jon­ge kin­de­ren kun je vaak nog geen dia­gno­se stel­len. Bij hen ver­an­dert er nog heel veel. Tes­ten heeft geen zin, je moet ze lang­du­rig vol­gen.’’ 

Het Pa­let wil in­ten­sief con­tact met ou­ders. Zo wor­den zij af en toe, sa­men met een des­kun­di­ge van Car­dea jeugd­zorg, uit­ge­no­digd in de klas om te zien hoe het met hun kind gaat. Ook de jeugd- en ge­zins­teams zijn be­trok­ken voor even­tu­e­le op­voe­dings­on­der­steu­ning.

Van den Berg en Dool ho­pen dat Het Pa­let gaat wer­ken als een olie­vlek. ,,Als kin­de­ren te­rug kun­nen naar hun ba­sis­school, ge­ven wij de do­cen­ten tips over hoe ze het kind het bes­te kun­nen hel­pen. Die ken­nis kun­nen ze mo­ge­lijk ook weer toe­pas­sen op an­de­re kin­de­ren.’’