Placeholder image

Acties onderwijs gaan door ondanks cao-akkoord

07 juni 2018
De bon­den en werk­ge­vers in het pri­mair on­der­wijs heb­ben een cao-ak­koord be­reikt. De leer­krach­ten krij­gen er 2,5 pro­cent bij. De ac­ties in het ba­sis­on­der­wijs zijn ech­ter niet voor­bij. Op 12 sep­tem­ber is de eerst­vol­gen­de. (Bron: Leidsch Dagblad, 7 juni 2018)
De loons­ver­ho­ging gaat op 1 sep­tem­ber in. Daar­naast krij­gen alle me­de­wer­kers een na­be­ta­ling van 750 euro. Ook krij­gen leer­krach­ten een be­hoor­lij­ke sa­la­ris­ver­ho­ging om­dat de laag­ste sa­la­ris­schaal ver­dwijnt, al­dus vak­bond AOb. "Ie­de­re leer­kracht gaat één schaal om­hoog", al­dus AOb-on­der­han­de­laar Eu­ge­nie Stolk. De nieu­we sa­la­ris­scha­len gel­den met te­rug­wer­ken­de kracht van­af 1 ja­nu­a­ri, wat be­te­kent dat le­ra­ren in ok­to­ber nog een na­be­ta­ling krij­gen van een krap half maand­sa­la­ris.

Het Rijk stel­de eer­der 270 mil­joen euro be­schik­baar voor be­te­re sa­la­ris­sen. „Met het ex­tra geld dat we heb­ben ge­kre­gen voor de al­ge­me­ne sa­la­ris­ver­ho­ging en de her­zie­ning van de sa­la­ris­scha­len heb­ben we het maxi­ma­le er­uit ge­haald", stelt Stolk. De bon­den gaan het ak­koord po­si­tief voor­leg­gen aan de le­den, maar echt te­vre­den zijn ze niet.

Stolk ziet de cao met een kor­te loop­tijd tot 1 maart 2019 als een tus­sen­re­sul­taat. „We zijn er nog niet. Als we het vak van le­raar ba­sis­on­der­wijs aan­trek­ke­lijk wil­len hou­den en gro­te le­ra­ren­te­kor­ten wil­len voor­ko­men, moe­ten we le­ra­ren in het ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs het­zelf­de gaan be­ta­len. Er is nog 600 mil­joen euro van het ka­bi­net no­dig om dat voor el­kaar te krij­gen."

De es­ta­fet­te­sta­king gaat dan ook ge­woon door, al­dus de AOb. Op 12 sep­tem­ber is de vol­gen­de in de pro­vin­cies Zee­land en Zuid-Hol­land.