Placeholder image

Thuiszitter mag in deeltijd naar school

04 juni 2018
Scho­len zijn blij met de nieu­we Va­ria­wet die deel­tijd­on­der­wijs mo­ge­lijk maakt voor thuis­zit­ters. De hoop is dat een aan­tal thuis­zit­ters hier­door niet he­le­maal uit­valt en op den duur zelfs he­le­maal te­rug kan naar school. (Bron: Leidsch Dagblad, 4 juni 2018, Leonie Groen)
Het aan­tal thuis­zit­ters is nog steeds niet ge­daald. Dat bren­gen de on­der­wijs­or­ga­ni­sa­ties voor ba­sis­on­der­wijs (PO-raad) en mid­del­baar on­der­wijs (VO-raad), deze week on­der de aan­dacht tij­dens de Lan­de­lij­ke Ac­tie­week Thuis­zit­ters.

Maat­werk

Meer maat­werk is no­dig. De Va­ria­wet maakt dat mo­ge­lijk. Leer­lin­gen die niet vol­le­dig naar school kun­nen om­dat zij met li­cha­me­lij­ke of psy­chi­sche be­per­kin­gen kam­pen, krij­gen nu vaak een vrij­stel­ling van de leer­plicht.

,,Dit werkt ave­rechts voor hun school­gang. Deel­tijd­on­der­wijs kan deze leer­lin­gen hel­pen ge­lei­de­lijk te­rug te ke­ren op school", al­dus Co­ri­ne van Hel­voirt van de PO-raad. Ze heeft goe­de hoop dat de Va­ria­wet voor een deel van de thuis­zit­ters werkt, bij voor­beeld de kin­de­ren die snel over­prik­keld zijn en een hele dag school niet aan­kun­nen. ,,Ie­der­een in het on­der­wijs is blij met weer nieu­we mo­ge­lijk­he­den." Hoe lang het te­rug­keer­tra­ject mag du­ren, is nog niet ze­ker.

Leer­lin­gen die he­le­maal niet naar school kun­nen, kun­nen nog steeds met een ver­kla­ring van een arts vol­le­dig vrij­ge­steld wor­den. In to­taal zijn er 15.000 kin­de­ren in de leer­plich­ti­ge leef­tijd die geen on­der­wijs vol­gen. Het aan­tal thuis­zit­ters is al ja­ren ge­lijk. ,,We heb­ben ze steeds be­ter in beeld door een ver­be­ter­de re­gi­stra­tie. Daar­door kan er snel­ler wor­den in­ge­gre­pen." Er wordt di­rect in­ge­gre­pen bij leer­lin­gen die bin­nen vier we­ken meer dan zes­tien uur on­ge­oor­loofd af­we­zig zijn.

Wacht­lijs­ten

De wacht­lijs­ten in de jeugd­hulp­ver­le­ning doen de thuis­zit­ters geen goed. ,,Bij vrij­wel alle thuis­zit­ters is spra­ke van com­plexe pro­ble­ma­tiek, bij­voor­beeld een com­bi­na­tie van hoog­be­gaafd­heid, au­tis­me en ge­drags­pro­ble­men. Als er niet ook zorg of jeugd­hulp is, wordt een on­der­wijs­plek ook moei­lijk." Toch is het stre­ven om in 2020 geen en­kel kind lan­ger dan drie maan­den thuis te heb­ben zit­ten zon­der pas­send aan­bod van on­der­wijs en zorg.