Placeholder image

'We besteden die tijd liever aan onderwijs'

01 juni 2018
Leid­se scho­len snap­pen dat er een nieu­we pri­va­cy­wet is, maar te­ge­lij­ker­tijd ba­len ze van de flin­ke berg ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp die dat met zich mee­brengt. ,,Ik vraag me af of goed door­dacht is wat de ge­vol­gen zijn'', zegt voor­zit­ter Hans Frei­tag van scho­len­groep Le­o­nar­do da Vin­ci in Lei­den. (Bron: Leidsch Dagblad, 1 juni 2018, Liza Janson)
Zo vin­den scho­len het jam­mer dat de ge­slaag­den­bij­la­ge van deze krant wordt ge­schrapt. ,,Ik snap dat we zorg­vul­dig moe­ten om­gaan met ge­ge­vens, maar dit kan toch niet het doel zijn? Je ont­neemt veel leer­lin­gen een stuk­je waar­de­ring'', zegt Frei­tag. ,,Het was al­tijd een leu­ke tra­di­tie, maar de nieu­we wet vraagt ex­pli­ciet toe­stem­ming per per­soon'', zegt woord­voer­der Jac­que­li­ne Walstra van Stich­ting Con­fes­si­o­neel On­der­wijs Lei­den (SCOL). Van ie­de­re leer­ling moe­ten scho­len toe­stem­ming heb­ben om de voor- en ach­ter­naam te pu­bli­ce­ren en het is de vraag of dit lukt. ,,Dat­zelf­de geldt voor het pu­bli­ce­ren van de uit­sla­gen op onze web­si­tes'', zegt Walstra. ,,Dat is jam­mer, want ie­der­een wil we­ten wie er ge­slaagd is. Mis­schien ko­men er al­leen voor­na­men op te staan.''

Het pu­bli­ce­ren of de­len van fo­to's wordt door de nieu­we wet ook een stuk in­ge­wik­kel­der. ,,We moe­ten aan ie­der­een op de foto toe­stem­ming vra­gen. Daar zul­len we zorg­vul­dig mee om moe­ten gaan, mis­schien dat we daar­door va­ker fo­to's moe­ten ko­pen'', zegt Frei­tag. Ook rec­tor Koos van den IJs­sel van het Leid­se Vliet­land Col­le­ge is bang dat hij straks met een groep­je fo­to­mo­del­len moet wer­ken. ,,Van spon­ta­ne, leu­ke ac­ti­vi­tei­ten kun je geen fo­to's meer de­len. Dat haalt de lol er wel van­af.''

Scho­len wa­ren af­ge­lo­pen tijd druk be­zig met de uit­voe­ring van de nieu­we wet. ,,We heb­ben er on­ge­loof­lijk veel tijd in­ge­sto­ken en heb­ben de za­ken nu goed op orde, maar we moe­ten nog wel een be­gin ma­ken met de be­wust­wor­ding'', zegt Frei­tag. Na de zo­mer start op de scho­len van Le­o­nar­do da Vin­ci een cam­pag­ne waar­bij met me­de­wer­kers in ge­sprek wordt ge­gaan. De wet is niet de fa­vo­rie­te be­zig­heid van Frei­tag. ,,Ik als be­stuur­der krijg geen ener­gie van dit pro­ces, het kost juist veel ener­gie. Dat zal voor do­cen­ten ook zo zijn, die wil­len hun tijd lie­ver aan on­der­wijs be­ste­den.'' Van den IJs­sel van het Vliet­land Col­le­ge sluit zich daar­bij aan: ,,Als je het hebt over toe­ne­men­de werk­druk, is dit een enor­me pluk ex­tra werk waar nie­mand op zit te wach­ten.''

Scherp

SCOL staat er wat an­ders te­gen­over. De ad­mi­ni­stra­tie is vol­gens Walstra niet on­no­dig. ,,Het is veel werk wat er al­le­maal bij­komt, maar het is no­dig. De wet houdt ons scherp.''

Ook Stich­ting Open­baar Pri­mair en Spe­ci­aal On­der­wijs Lei­den (PROO Lei­den) neemt de bij­ko­men­de ad­mi­ni­stra­tie voor lief. ,,Het is na­tuur­lijk ex­tra werk wat er­bij komt, maar het is in­ter­na­ti­o­na­le wet­ge­ving, dus dat zijn we aan het uit­voe­ren. Pri­va­cy is een be­lang­rijk the­ma'', zegt Mar­ton de Pinth van PROO.

Na­tuur­lijk is het is goed dat er paal en perk wordt ge­steld aan pri­va­cy­schen­din­gen, zegt Van den IJs­sel, maar 'het is een on­ge­loof­lij­ke hoop bu­reau­cra­tie die er­bij komt'. ,,Alle sys­te­men moe­ten be­vei­ligd wor­den, de ko­pi­eer­ma­chi­nes moe­ten be­vei­ligd zijn.'' Een an­der voor­beeld: wat vol­gens Frei­tag een na­de­li­ge bij­kom­stig­heid is, is dat le­ra­ren geen cij­fer­lijs­ten van toet­sen meer mo­gen op­han­gen. ,,Want ie­der­een op school kan dat zien. Ook mo­gen kin­de­ren zich niet meer via een open­ba­re lijst in­te­ke­nen voor een reis. De wet heeft een aan­tal on­ge­wens­te ef­fec­ten.''