Placeholder image

Scholen worstelen  met privacywet: regels nog niet bij alle scholen op de radar en sommige scholen vinden dat ze te veel tijd kosten'

01 juni 2018
Scho­len wor­ste­len met de pri­va­cy­wet. Er is nog veel on­dui­de­lijk­heid. ,,Dat de pri­va­cy nog niet bij ie­der­een op de ra­dar staat is een kwes­tie van be­wust­wor­ding en cul­tuur", ver­klaart Job Vos, ad­vi­seur pri­va­cy en ict in het on­der­wijs bij Ken­nis­net. De te­le­foon rin­kelt al we­ken on­op­hou­de­lijk bij de help­desk van Ken­nis­net. School­be­stuur­ders wil­len nog van al­les we­ten over pri­va­cy. Geen an­der die er zo­veel van weet als Vos, af­ge­stu­deerd aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. Hij is ju­rist bij Ken­nis­net dat de over­koe­pe­len­de on­der­wijs­or­ga­ni­sa­ties PO-raad, VO-raad en MBO-raad ad­vi­seert en on­der­steunt.
,,Scho­len had­den het ja­ren ge­le­den al al­le­maal kun­nen re­ge­len", zegt Vos. De nieu­we Eu­ro­pe­se pri­va­cy­wet (Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming) is al sinds 2016 van kracht. Lid­sta­ten kre­gen twee jaar om er­aan te vol­doen. Maar Vos snapt wel dat de pri­va­cy nu pas pran­gend wordt. ,,Scho­len heb­ben veel meer te re­ge­len dan al­leen pri­va­cy. En het on­der­werp staat nog niet bij ie­der­een scherp op de ra­dar. Als ik vier jaar ge­le­den zou heb­ben op­ge­merkt dat ze wat aan pri­va­cy moe­ten doen, zou­den school­be­stuur­ders mij schaap­ach­tig aan­ge­ke­ken heb­ben en in de lach zijn ge­scho­ten. Het heeft al­les te ma­ken met be­wust­wor­ding en cul­tuur."

Rond­strooi­en

Sinds 2016, het jaar waar­in de Eu­ro­pe­se pri­va­cy­wet van kracht werd, moe­ten scho­len af­spra­ken ma­ken met le­ve­ran­ciers van di­gi­ta­le leer­mid­de­len. De laat­sten mo­gen niks op­slaan in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Scho­len moe­ten Ma­gis­ter be­vei­li­gen, geen apps ge­brui­ken die data ver­za­me­len voor Ame­ri­kaan­se be­drij­ven, geen per­soon­lij­ke ge­ge­vens over leer­lin­gen op de mail zet­ten, geen cij­fer­lijs­ten rond­strooi­en op de di­gi­ta­le snel­weg. Scho­len moe­ten in­for­ma­tie over ge­drag, leer­stoor­nis­sen en dys­lexie goed af­scher­men. Vos: ,,Scho­len be­schik­ken over heel veel per­soons­ge­ge­vens. In­for­ma­tie mag niet in ver­keer­de han­den val­len. Daar moet net zo zorg­vul­dig mee om wor­den ge­gaan als met een me­disch dos­sier."

Stren­ger

Vos krijgt heel veel vra­gen van scho­len over fo­to's. Scho­len moe­ten te­gen­woor­dig aan leer­lin­gen vra­gen of er fo­to's van hen op de web­si­te, op Fa­ce­book of in bro­chu­res ge­plaatst mo­gen wor­den. ,,Dat laat­ste mocht al nooit maar nu is het al­le­maal veel stren­ger ge­wor­den. Scho­len moe­ten nu ook uit­leg­gen wat het doel van de fo­to's is en waar ze de fo­to's gaan de­len", zegt Vos. ,,Ze moe­ten ook schrif­te­lijk aan­to­nen dat ze daad­wer­ke­lijk toe­stem­ming heb­ben. Ou­ders ge­ven al dan niet groen licht voor leer­lin­gen on­der de 16. Leer­lin­gen van 16 jaar en ou­der ge­ven zelf al dan niet toe­stem­ming."

Kri­tisch

Vol­gens Vos zijn aan elke klas van der­tig leer­lin­gen een tot twee ou­ders ver­bon­den die geen toe­stem­ming ge­ven voor pu­bli­ca­tie. Nog een of twee an­de­re ou­ders zijn kri­tisch. Naar de me­ning van leer­lin­gen is niet ge­vraagd. Vol­gens Vos moe­ten scho­len ge­woon goed or­ga­ni­se­ren dat zij pre­cies we­ten wie wel en wie er niet op de foto wil. ,,Net als bij kin­de­ren die al­ler­gisch zijn."

Na­men en uit­sla­gen van exa­mens mo­gen nu ook niet meer zon­der ex­pli­cie­te toe­stem­ming van leer­lin­gen of hun ou­ders wor­den door­ge­ge­ven aan de krant. Vos ad­vi­seert de over­koe­pe­len­de on­der­wijs­or­ga­ni­sa­ties al lan­ger om de hand­te­ke­ning voor toe­stem­ming te vra­gen op het mo­ment dat exa­men­leer­lin­gen te­ke­nen voor de cij­fer­lijst van het school­exa­men. Er zijn tot nu toe geen scho­len die dat ad­vies heb­ben op­ge­volgd, dus kan de ge­slaag­den­bij­la­ge niet ge­maakt wor­den.

Sinds 25 mei van dit jaar is er een be­pa­ling bij in de pri­va­cy­wet: scho­len moe­ten een Func­ti­o­na­ris Ge­ge­vens­be­scher­ming (FG) in­stel­len. Niet alle scho­len heb­ben die al. De Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens zal scho­len niet met­een be­boe­ten maar dan moet wel dui­de­lijk zijn dat ze goed op weg zijn met hun hele ad­mi­ni­stra­tie. Leer­lin­gen zijn zich wel vaak be­wust van hun pri­va­cy. Uit on­der­zoek in 2015 van Ken­nis­net blijkt dat drie­kwart van alle leer­lin­gen be­wust pri­va­cy-in­stel­lin­gen aan­past.