Placeholder image

Onderwijsideeën met 380.000 euro beloond

01 mei 2018
Leer­lin­gen be­zoe­ken Mu­se­um Vol­ken­kun­de, maar dan niet het ge­bouw ach­ter de Steen­straat zelf, maar via vir­tu­al re­a­li­ty; pro­jec­tie­beel­den die in hun ei­gen klas­lo­kaal te zien zijn. Het is een van de zes­tien Leid­se pro­jec­ten die in to­taal 380.000 euro ont­van­gen om het plaat­se­lij­ke on­der­wijs te ver­be­te­ren. (Bron: Leidsch Dagblad, 1 mei 2018, Loman Leefmans)

Leer­lin­gen, stu­den­ten, do­cen­ten en di­rec­ties; ze wer­den vo­rig jaar al­le­maal uit­ge­daagd om plan­nen te op­pe­ren. Dat ge­beur­de 32 keer en de to­ta­le aan­vraag be­droeg acht ton. Lei­den had ech­ter maar een der­de daar­van be­schik­baar. Met een bij­dra­ge van een ton van Fonds 1818 zijn uit­ein­de­lijk zes­tien pro­jec­ten door een spe­ci­a­le com­mis­sie uit­ge­ko­zen. Zij ont­van­gen sa­men 380.000 euro.

Ont­dek­ken
Mu­se­um Na­tu­ra­lis, de Hor­tus Bo­ta­ni­cus en nog en­ke­le part­ners ont­wik­ke­len een les­pak­ket met de ti­tel Naar Bui­ten! Daar­mee kun­nen ba­sis­scho­len, zo­wel bin­nen als bui­ten school­tijd, in het ei­gen stads­deel de na­tuur te ont­dek­ken. Een an­der plan be­treft de pro­fiel­werk­stuk­ken die eind­exa­men­kan­di­da­ten te­gen­woor­dig moe­ten ma­ken. Het idee is om stu­den­ten van de uni­ver­si­teit daar­bij te be­trek­ken als een soort coach voor de leer­lin­gen. 

Weer een in­ge­diend pro­ject gaat over DNA. Wat is het en wat kan er­mee ge­daan wor­den? Dat zijn de vra­gen waar­op een zo­ge­he­ten on­der­wijs­mo­du­le ant­woord op gaat ge­ven.

In­druk
Voor een deel van de zes­tien af­ge­we­zen plan­nen, waar­van wel vast­staat dat het nut heeft, be­kijkt de ge­meen­te of het niet als­nog kan wor­den uit­ge­voerd.

Vol­gens on­der­wijs­wet­hou­der Paul Dirk­se (D66) is het geld niet al­leen be­doeld om het plaat­se­lij­ke on­der­wijs in 'Lei­den Ken­nis­stad' te ver­be­te­ren, maar ook om on­der­wijs­in­stan­ties be­ter te la­ten sa­men­wer­ken en in­no­va­tie in gang te zet­ten. Dirk­se laat ver­der we­ten dat hij on­der de in­druk is van het ni­veau van de ideeën. In het voor­jaar van 2019 komt er op­nieuw een sub­si­dier­on­de, zo kon­digt hij aan.

Kijk ook op de Twitterpagina van de gemeente Leiden en op de pagina 'Subsidie Onderwijsinnovatie' van de gemeente.