Placeholder image

'Peentjes zweten' voor de koning

21 april 2018
Het ging er fanatiek aan toe tijdens de Koningsspelen op het terrein van DIOK (Bron: Leidsch Dagblad, 21 april 2018, Robert Toret)
,,Alexia, hier­heen!'', gilt een moe­der over het veld. Met rode wan­gen en be­zweet voor­hoofd voegt het naam­ge­noot­je van de mid­del­ste doch­ter van ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma zich bij haar groep­je.
Zo'n acht­dui­zend kin­de­ren van 31 ba­sis­scho­len werk­ten zich gis­ter­och­tend op veer­tig sport­vel­den in de stad in het zweet, tij­dens de vijf­de Leid­se edi­tie van de Ko­nings­spe­len. In 2013 was de pri­meur van de jaar­lijk­se sport­dag, op de vrij­dag voor Ko­nings­dag. In 2014 deed Lei­den voor het eerst mee en een jaar la­ter was het ko­nings­paar te gast bij VV Lei­den voor het of­fi­ciële start­sein van het eve­ne­ment, waar lan­de­lijk meer dan een mil­joen kin­de­ren aan deel­ne­men.

Een voort­vloei­sel uit dat hoog be­zoek was de op­rich­ting van de stich­ting Ko­nings­spe­len Lei­den, dat met de or­ga­ni­sa­tie be­last is. Een ge­o­lie­de ma­chi­ne, zo blijkt op de vel­den van rug­by­club DIOK, waar de groe­pen 3 tot en met 8 van de Anne Frank hun Ko­nings­spe­len hou­den. In alle vroeg­te zijn stu­den­ten van de aca­de­mi­sche PABO daar al van al­les aan het uit­zet­ten. In een aan­ge­le­ver­de kist zit­ten alle be­no­dig­de ma­te­ri­a­len, keu­rig per spel ge­se­lec­teerd op kleur.

Om ne­gen uur wordt tra­di­ti­o­neel af­ge­trapt met een war­ming-up op een Kin­de­ren voor Kin­de­ren-lied­je. Na Be­we­gen is ge­zond, Doe de kan­ga, Ener­gie, Hu­pas­kee! en Oki­do is dat nu de Fit­la­la. Het bij­be­ho­ren­de dans­je zit er bij de be­ge­lei­den­de stu­den­ten be­dui­dend be­ter in dan bij de kin­de­ren. Een 'op­war­ming' blijkt so­wie­so ver­spil­de ener­gie. De in­ter­ne ver­war­ming loopt al snel op tij­dens spel­le­tjes als door­geef­bal, su­per fling it en py­lon schie­ten. En an­ders zorgt de ver­zen­gen­de hit­te daar wel voor.

Op de wan­gen van Nova (8) zijn de rood-wit-blau­we vlag­ge­tjes van schmink vol­le­dig uit­ge­lo­pen. ,,Ik ben nog eer­der ja­rig dan de ko­ning'', ver­telt het meis­je en­thou­si­ast. ,,Ei­gen­lijk dins­dag, maar we vie­ren het zon­dag al.''

Klas­ge­noot­je Jen­ni­fer heeft haar haar voor de ge­le­gen­heid oran­je ge­spo­ten. Met haar ver­hit­te kop­pie lijkt ze net een zwe­tend peen­tje.

In de twee pau­zes zoe­ken de kin­de­ren mas­saal de scha­duw op. Maar voor de ech­te ver­koe­ling zorgt het tap­kraan­tje naast de in­gang van de kan­ti­ne. Het duurt niet lang of het ge­drang rond die 'oa­se in de woes­tijn' ont­aardt in een wa­ter­ge­vecht. ,,Ho ho, we moe­ten zo nog te­rug naar de klas'', waar­schuwt Maar­ten Wee­da, gym­le­raar op de school in de Ste­vens­hof. ,,Dit is ide­aal. Ik werk hier pas sinds dit school­jaar en zat daar­voor in Delft. Daar moesten we het zelf maar uit­zoe­ken. Hier wordt al­les uit han­den ge­no­men. We hoe­ven al­leen voor hulpou­ders te zor­gen.''