Placeholder image

Slob: Leerkracht mag meepraten over 'plofklassen'

19 april 2018
Mi­nis­ter Slob van Ba­sis- en Voort­ge­zet On­der­wijs wil leer­krach­ten en ou­ders in het ba­sis­on­der­wijs het recht ge­ven mee te pra­ten over het aan­tal kin­de­ren in een klas. Maar een ve­to­recht over de groeps­groot­te gaat hem te ver. De Twee­de Ka­mer zou graag zien dat het aan­tal heel vol­le klas­sen, de zo­ge­noem­de 'plof­klas­sen', wordt ver­min­derd. Dat zou de kwa­li­teit van het on­der­wijs ten goe­de ko­men en de werk­druk voor de leer­kracht ver­lich­ten. (Bron: Leidsch Dagblad, 19 april 2018)
School­be­stu­ren moe­ten voort­aan ad­vies vra­gen aan hun le­ra­ren en ou­ders over de groot­te van klas­sen, vindt Slob. Ze hou­den de vrij­heid om zelf te be­slis­sen. Toch is dat ad­vies­recht vol­gens Slob 'niet vrij­blij­vend'.
Als een be­stuur er niet uit­komt met het per­so­neel kan een ge­schil­len­com­mis­sie een school tot de orde roe­pen. De mi­nis­ter wil dat al­les nog dit jaar in de wet vast­leg­gen.

Slob wil geen li­miet stel­len aan het aan­tal leer­lin­gen in een klas. Som­mi­ge scho­len kie­zen vol­gens hem juist be­wust voor gro­te­re klas­sen, waar­in de leer­lin­gen dan bij­voor­beeld meer in groep­jes wer­ken en hulp krij­gen van on­der­wijs­as­sis­ten­ten.
Die vrij­heid wil hij scho­len gun­nen. GroenLinks vindt mee­pra­ten niet ge­noeg en wil dat le­ra­ren en ou­ders ook mo­gen mee­be­slis­sen over de klas­sen­groot­te.

Ook re­ge­rings­par­tij D66 ziet lie­ver dat le­ra­ren en ou­ders in­stem­mings­recht krij­gen. Zo'n veto krij­gen me­de­zeg­gen­schaps­ra­den wel over de be­gro­ting van hun school.
In een ba­sis­school­klas zit­ten al ja­ren­lang ge­mid­deld 23 kin­de­ren.