Placeholder image

Verkeer blijft knelpunt in 'scholenwijk'

18 april 2018
Het Leid­se Hout­kwar­tier ver­an­dert en ver­nieuwt in rap tem­po, maar het ver­keer in de buurt blijft een al­oud en on­op­ge­lost pro­bleem. ,,Ze­ker tij­dens de ver­schil­len­de bouw­pro­jec­ten, dan moe­ten wij als buurt­ver­e­ni­ging met de aan­ne­mers af­spra­ken ma­ken over de vei­lig­heid'', al­dus be­stuurs­lid Ro­nald Daal­meij­er. (bron: Leidsch Dagblad, Loman Leefmans, 18 april 2018)
Het ui­ter­lijk van het Hout­kwar­tier is de af­ge­lo­pen ja­ren sterk ge­wij­zigd. Op de plaats van het voor­ma­li­ge Ag­nes-col­le­ge aan de Ei­mer­spoel­straat zijn wo­nin­gen ver­re­zen. Daar te­gen­over wordt mo­men­teel ste­vig ge­werkt aan een blok vol hui­zen en ap­par­te­men­ten, op de plek naast het Al­rij­ne-zie­ken­huis waar vroe­ger de mts en het Drie­star Col­le­ge wa­ren ge­ves­tigd. En te­gen de tijd dat daar de eer­ste huis­sleu­tels aan de nieu­we be­wo­ners wor­den uit­ge­reikt, klinkt hon­derd me­ter ver­der­op het start­sein voor weer een an­der gro­te bouw­pro­ject waar­bij de wo­nin­gen tus­sen Boer­haa­vel­aan en Ma­riën­poel­straat wor­den ver­nieuwd of ge­re­no­veerd.

Tus­sen de nieuw­bouw­pro­jec­ten door zijn in de af­ge­lo­pen ja­ren ook de com­plexen van en­ke­le on­der­wijs­in­stel­lin­gen ver­nieuwd, in het stads­deel dat ook wel de scho­len­wijk wordt ge­noemd. ,,Da­ge­lijks fiet­sen 5.500 leer­lin­gen naar onze wijk en 's mid­dags weer te­rug. Juist ook daar­om is ver­keers­vei­lig­heid in onze wijk van het groot­ste be­lang'', al­dus Daal­meij­er.

Cha­os
De buurt­ver­e­ni­ging meent dat er de af­ge­lo­pen maan­den te wei­nig is ge­daan om we­gen, pa­den en kruis­pun­ten aan de nieu­we si­tu­a­tie aan te pas­sen. In een brief aan het stads­be­stuur wor­den de pro­ble­men op­ge­somd. Zo is de Post­hof­ro­ton­de aan de rand van de wijk nog al­tijd het ge­vaar­lijk­ste ver­keers­punt van Lei­den. Bo­ven­dien heb­ben aan­pas­sin­gen bij het kruis­punt van Ka­gerstraat en Fal­je­ril­straat niet voor het ge­wens­te re­sul­taat ge­zorgd. ,,Er rij­den nog al­tijd au­to's door de Ka­gerstraat, te­gen het ver­keer in'', al­dus Daal­meij­er.

Ook de cha­os op de mo­men­ten dat ba­sis­school Wou­ter­tje Pie­ter­se aan de Hout­laan uit­gaat, is blij­ven be­staan. Ver­der stopt de lijn­bus van Ar­ri­va bo­ven­op het kruis­punt van Ma­riën­poel­straat en Zwei­land­laan en die laat­ste laan ont­beert een af­ge­schei­den fiets­pad. 'Er zijn in de af­ge­lo­pen twee jaar daad­wer­ke­lij­ke ver­be­te­rin­gen ge­re­a­li­seer­d', zo staat in de brief van de wijk­ver­e­ni­ging. 'Maar een mas­ter­plan ver­keers­vei­lig­heid is no­dig.' Of dat er ook gaat ko­men, wordt pas be­kend na­dat vol­gen­de maand het nieu­we wet­hou­ders­ploeg is ge­for­meerd.