Placeholder image

Con­fe­ren­tie over ta­len­ton­der­wijs

18 april 2018
Het Leid­se on­der­wijs houdt 6 juni een con­fe­ren­tie over ta­lent en ta­len­t­ont­wik­ke­ling. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 april 2018)

De bij­een­komst is be­doeld voor pe­da­go­gisch me­de­wer­kers in de kin­der­op­vang en op peu­ter­speel­za­len, do­cen­ten uit het ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs en voor be­leids­ma­kers, be­stuur­ders en di­rec­teu­ren. De con­fe­ren­tie is een ini­ti­a­tief van De Leid­se Aan­pak, waar­in alle scho­len in Lei­den sa­men­wer­ken om ta­lent bij kin­de­ren te ont­wik­ke­len. Meer in­for­ma­tie en aan­mel­den via www.aanmelder.nl/99767