Placeholder image

'Lok leraren naar Leiden'

11 april 2018
Een aan­tal Leid­se school­be­stu­ren wil dat de ge­meen­te Lei­den zich in­spant voor be­taal­ba­re wo­nin­gen en be­taal­baar ver­voer voor le­ra­ren. Ze roe­pen de ge­meen­te op om 'een aan­trek­ke­lijk aan­bod te bie­den op het ge­bied van mo­bi­li­teit en wo­nen, als te­gen­wicht voor de lok­ken­de maat­re­ge­len die de ge­meen­ten Rot­ter­dam, Den Haag en Am­ster­dam ne­men', zo schrij­ven ze in een pam­flet. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 april 2018, Janneke Dijke)

Een voor­beeld van mo­ge­lij­ke maat­re­ge­len is het af­ge­ven van ex­tra par­keer­ver­gun­nin­gen aan scho­len. Vo­rig jaar pro­tes­teer­den le­ra­ren nog te­gen de in­voe­ring van het be­taald par­ke­ren. An­ders zou het kun­nen ge­beu­ren dat men­sen die graag in ste­den les­ge­ven, kie­zen voor een baan in een van de gro­te­re ste­den, vre­zen de school­be­stu­ren.

De scho­len (Ste­de­lijk Gym­na­si­um, Scho­len­groep Le­o­nar­do da Vin­ci, open­baar ba­sis­on­der­wijs Proo Lei­den en de chris­te­lij­ke scho­len­koe­pel Scol) wil­len ver­der graag hulp van de ge­meen­te bij de zoek­tocht naar men­sen die in het on­der­wijs wil­len wer­ken, naast een baan in een an­de­re sec­tor: een 'hy­bri­de' baan.

Daar­naast plei­ten de scho­len er­voor om spe­ci­aal on­der­wijs en jeugd­hulp meer sa­men te voe­gen. Lei­den moet hier in de re­gio het voor­touw in ne­men, vin­den zij. Nu lo­pen jon­ge­ren soms vast in het on­der­wijs en kun­nen ze niet naar school, om­dat ze wach­ten op psy­chi­sche hulp. Scho­len zien pro­ble­men bij een kind vaak al vroeg ont­staan. Eer­der in­grij­pen zou be­ter zijn. Kop­pel daar­om het geld voor on­der­wijs en jeugd­hulp aan el­kaar, stel­len de school­be­stu­ren voor, en geef min­der per­soons­ge­bon­den bud­get­ten aan één kind.